donderdag 27 februari 2014

PRUNUS CERASIFERA 'NIGRA'


Het is weer zover, mijn oude Prunus cerasifera 'Nigra' bloeit, de meest voorkomende kerspruim.


It's again so far, the Prunus cerasifera 'Nigra' blossoms, the earliest flowering cherry plum.In de boeken staat deze Prunus genoteerd als 'een boom, geschikt voor kleine tuinen die niet hoger wordt dan 8 meter'.  Dat is ook zo, maar volgens mij groeit elke boom na jaren uit tot een respectabele grootte, ook deze Prunus. Onze Prunus cerasifera 'Nigra' staat minstens 35 jaar in deze tuin en zou ik niet graag in een tuintje van 12 x 6 meter planten.  In onze tuin vind ik het een prachtige boom die het hele seizoen opmerkelijk bruinrood blad houdt.  Door de roodachtige twijgen is ook het winter silhouet niet verkeerd.


Ze kunnen in het vroege voorjaar last van late vorst hebben en dit kan de bloei ruïneren, zoals vorig jaar. Dit jaar is beter voor de prunus cerasifera 'Nigra' en zijn met het milde, zonnige weer de takken flink uitgelopen.
De takken en de schitterende lichtroze, enkele bloemetjes zorgen momenteel voor een idyllische aanblik, daarom heb ik er wat foto's van gemaakt, om deze boom eens onder de aandacht te brengen.  Een nadeel is dat de bloei betrekkelijk snel voorbij gaat maar is dat niet met elke Prunus? Nee, de Prunus autumnalis bijv. bloeit al vanaf november en is nog steeds mooi.
In books this Prunus is mentioned as 'a tree suitable for small gardens, growing till 8 m. high'. That's true but I think through the years every tree is growing to a respectable height, also this Prunus.  Our Prunus cerasifera 'Nigra' is already more than 35 years in this garden and I should not like to plant it in a garden of 12 x 6 meters.  In our garden it is a beautiful tree which holds all season remarkably brown red leaves. In winter the reddish twigs are looking nice too.

In early spring  frost can ruin the blossom, like last year. This year is better for the Prunus cerasifera, branches anticipated with the mild, sunny weather. The twigs and the wonderful pale pink, single small flowers provide an idyllic sight at the moment. That's why I took some pictures to bring this tree to the attention.  
A disadvantage is the rather short blossom time but is that not with every Prunus?  No, for example the Prunus autumnalis is already flowering from November, and is still looking nice.
De kerspruim geeft mondjesmaat vruchten, soms vind ik ze op de grond maar nooit veel.  Ze zijn iets groter dan een kers maar de smaak is meer van een pruim met iets zurigs.  Wat dit betreft is de boom totaal oninteressant, er zijn veel smakelijkere pruimen en kersen of morellen die goed vrucht dragen.

De Prunus is niet erg kritisch, een vruchtbare, vochthoudende bodem is altijd goed.
Snoeien is over het algemeen niet nodig. Als je toch wilt snoeien, doe het dan wel na de bloei bijv. in juni omdat de sapstroom al vroeg in de winter op gang komt. Oudere bomen vormen nogal wat waterloten, die ik meestal wel weghaal. Waterloten zijn de lange, rechtopstaande takken, die op ongewone plaatsen aan de stam groeien. 
The cherry plum gives sparsely fruits, sometimes in late summer I find them on the ground but not many. They are hardly bigger than a cherry but the taste is more like a plum but more sourish. What fruit concerns the tree is not interesting at all, there are much more tastier plums and cherries that bear fruit much better. 

The Prunus is not very critical, every fertile moist soil is good enough. 
Generally pruning is not necessary. If you want to prune, do this after blossom period, for instance in June, because the sap flow is already underway in winter.  The suckers in older trees I usually remove. Suckers are the long, upright going branches growing on unusual places on the stem.
DE PRUNUS

Onverwacht en plotseling stond de prunus deze morgen
weer met tak en stam verborgen in een wolk van bloeseming,
die zo blank, zo smetloos zuiver straald' en met de wind bewoog,
dat door mij een stille huiver van verraste vreugde vloog.

Want nog enkel zwart en strak, niet gereed nog tot ontluiken,
wist ik in geboomt' en struiken ieder twijgje, elke tak;
slechts de kruin van d'oude steile statige kastanjestam
brandde, met doorzichtig ijle glanzend groene vlam bij vlam.

En nu plots, in deze nacht is de prunus weer ontloken,
overdadig uitgebroken tot één eindeloze pracht.
O, ik wist dat het zou komen, dit onstuimige festijn,
maar ik had niet durven dromen dat het zo volmaakt zou zijn.

                                                  - G. Stuiveling (1807-1985) -
translation:

THE PRUNUS

Unexpected and suddenly this morning the Prunus was again
in a cloud of blossoming with hidden branch and stem.
Radiating so white, so spotless pure moving in the wind,
that through me a silent shiver went of surprise and joy.

For only black and tight, net yet ready to awaken,
I knew every twig, every branch in trees and shrubs;
only the crown of the old steep and stately chestnut stem
burnt, with transparent gleaming green flame by flame.

And now sudden, in this night the prunus is awoken
exploded abundantly into one endless beauty.
Oh, I knew that it should come, this dashing feast,
but I would not have dreamed that it would be so perfect. 


zaterdag 22 februari 2014

EINDELIJK....DE KEUKEN IS KLAAR - AT LAST....KITCHEN IS READY.Eindelijk is dan mijn keukentje klaar, wat heeft dat lang geduurd.  De boosdoener was het granieten blad. Toen ze deze half december jl. kwamen monteren, bleek één van de delen beschadigd. Er werd een nieuw besteld maar dat zou pas 31 januari geleverd worden, mijn hoop om met Kerst alles spic-en-span te hebben, was dus vervlogen. Gelukkig was er een noodblad dus verder niet getreurd.  Afgelopen weken is het nieuwe blad dus geplaatst en erboven getegeld, daarna de laatste verfklusjes, gordijn opgehangen en om dit te vieren heb ik heel veel sneeuwklokjes geplukt en bolbloemetjes uit de kas gehaald.


It has taken a long time but finally my kitchen renovation has finished.  The culprit was the granite counter.  When they came to install this mid-December, one of the parts appeared to be damaged. A new one was ordered but should be delivered only January 31st, my hope to have it all spic-and-span before Christmas was gone. Fortunately we had a synthetic tablet for emergency so no worries. The last few weeks the new counter has been mounted and the wall tiled. I finished this week the painting,  hung the curtain and to celebrate this I cut a lot of snowdrops and took some flowering bulbs from my greenhouse.De keuken is niet echt klein, maar het is toch woekeren met ruimte omdat er maar liefst 4 deuren op uit komen. De buitendeur, een deur naar de woonkamer, de kelder en de trapkast.  Bovenstaande foto was gemaakt op woensdag toen moesten er nog twee planken gemonteerd worden, maar die waren toen nog nat van de verf. Op onderstaande foto, vrijdag gemaakt, zijn ze geplaatst.


The kitchen is not very spacious because there are four doors, the outside door, a door to the living room, the basement and the tool cabinet.  First photo I made Wednesday, missing still two shelves which were still wet of painting.  Friday I made next photo, when shelves were on the wall.
  


De bloeiende Iris reticulata 'Katharine Hodgkin' vind ik weergaloos mooi.  Elk jaar stop ik wat bolletjes in een pot om er van te genieten, na de bloei zet ik ze in de tuin om er ook de daarop volgende jaren van te kunnen genieten. Dit lukt altijd maar mondjesmaat, want van lieverlede verdwijnen ze, dat zit hem in onze bodemgesteldheid, het is te nat.  Een jaar geleden heb ik het hier op mijn blog al over gehad, dus ga ik er nu verder niet op in.  De blauw en gele kleuren passen voortreffelijk in de keuken.


The blooming Iris reticulata 'Katharine Hodgkin' is surpassingly beautiful.  Every year I put some bulbs in a pot to enjoy it, after flowering they go to the garden for coming years.  This works however sparsely, gradually they disappear, that is due to our soil, it is too wet. However, the blue and yellow colours of this little Iris fit perfect in the kitchen.Op bovenstaande foto de andere kant van de keuken, kun je zien hoe hoog het is. Oudere huizen hebben vaak hoge plafonds, wel mooi maar lastig voor kleine vrouwtjes zoals ik. De bovenste kastplanken bevatten de dingen die ik niet al te vaak nodig heb.

On above picture you see the other side of the kitchen and you can see we have a high ceiling. Old houses often have high ceilings, very nice but not easy for small women like me. The upper shelves contain things that I do not need too often.


Toen ik sneeuwklokjes plukte, ging er per ongeluk een crocusje mee, ook leuk.


When I was picking snowdrops, I accidantally picked a crocus, nice too.We kunnen hier echt niet zonder trapje, dit is een moderne trapstoel.

This is a modern stairs chair, I can't do without here.De gewone Iris reticulata komt ook tot bloei en vooruit, die mag voor de gelegenheid ook in de keuken.

The normal Iris reticulata starts flowering and also is allowed in the kitchen for this occasion.
Slechte foto's zo tegen het licht maar zoals je ziet, vindt Snarf het wel genoeg, hij staat klaar om naar buiten te gaan en neemt zijn 'flamingo de pingo' mee.

Bad pictures, but as you see, Snarf is tired of my twaddle, he is ready to go outside and takes his 'flamingo the pingo''.

zondag 16 februari 2014

EEN VROEGE ZONDAGMORGEN - AN EARLY SUNDAY MORNING.


Zondagmorgen vroeg. Het is heerlijk buiten, na dagen van regen en storm is de rust wedergekeerd en op de dijk langs het water is het zelfs een kakofonie van vogelgeluiden, het voorjaar zit in de lucht. Beneden in de bomen hoor ik de spechten naar hartelust hameren, ze zoeken verkering. Merels fluiten boven alles uit, een reiger vliegt krijsend op als Snarf er aan komt, eenden kwaken en een fuut probeert een iets te groot visje naar binnen te werken.  Foto's hiervan mislukken, ik ben vaak niet snel genoeg en mijn eenvoudige toestelletje is hiervoor minder geschikt.

Achter donkere wolken zendt de zon haar stralen over land en water wat immer prachtige plaatjes oplevert. Als ik rondkijk, zie ik flarden blauwe lucht, witte wolken, grijze wolken en het licht voor een nieuwe dag.


Early Sunday morning.  It is lovely outside, after again days of rain and storm the weather is calm and peaceful and on the dike along the water there is even a cacophony of bird sounds, spring is in the air. Down in the trees I hear the woodpeckers hammering, looking for a date. Blackbirds whistling, a heron flies shrieking when Snarf is running, ducks quack and a grebe is trying to eat a too big fish.   Photo shoots of birds are mostly bound to fail, I am often not quick enough and my simple camera is less suitable. 

Behind dark clouds the sun sends its rays over land and water, that always gives beautiful pictures. When I look around I see patches of blue sky, white, grey and black clouds and the light for a new day, it is something I am marvelling every day about.
We gaan het dijkje weer af naar beneden. Mijn oog valt op een oude met mos begroeide boomstronk waarop zwammetjes met een bijna lichtgevende rand welig tieren.

Op het weiland kan Snarf uit zijn dak, nee het zijn weer geen schapen maar zijn bal.


We go down the dike where my eyes catch an old mossy stump on which fungi with an almost luminous edge are thriving.

On the pasture Snarf can go through the roof, no sheep again but his ball.


Weer thuis, doen we nog even een rondje tuin en gaan we poten schoonmaken.


Back home we do a round in the garden and cleaning paws before going inside.


Helleborussen en sneeuwklokjes bloeien nu volop.


Hellebores and snowdrops are blooming in abundance. 


Een kijkje onder de takken van de Viburnum mariessii 'Perfecta' door, waarvan het blad al voorzichtig tevoorschijn komt. Maar wat hoor ik daar voor geritsel achter me, dat is toch niet Snarf?

A look under the branches of the Viburnum mariessii 'Perfecta', of which the leaves already gently unfold. But what's that rustling behind me, that's not Snarf? 


Een kip, en zie onder de Helleborussen zitten er nog meer lekker in de grond te klauwen. 


A hen, and look under the Helleborus there are more, messing around in the soil.


Ze zijn leuk, en bijna dagelijks in mijn tuin te vinden. Snarf vindt het nog steeds rare vogels maar is nu wel aan ze gewend geraakt.


They are fun, and I can find them almost daily in my garden. Snarf still thinks they are weird birds but he has got used to them by now. 


Schoenlappersplant en longkruid vertonen kleur.


Bergenia and Pulmonaria show colour.


Hoi Snarf ben je ook geïnteresseerd in krokusjes of Irisjes?   


Hi Snarf, are you interested in Crocuses or Irises too! Neeee,  ik heb daar mijn bal neergelegd vlak achter je, pak hem en gooi, snel!

Noooo, I have put my ball behind you, grab it and throw, quickly!


Snarf krijgt zijn bal en zelf word ik behekst in de gouden bol.

I throw Snarf's ball and I am haunted in a golden ball.


De Hyacinten op de vensterbank lokken ons naar binnen.....

The Hyacinths on the windowsill are luring us inside.......


.......waar een heerlijke geur ons tegemoetkomt.

.........where a wonderful fragrance meets us.


zondag 9 februari 2014

EEN BLAUW KOPJE THEE - A BLUE CUP OF TEA.

Ik kijk door het raam en zie regen en wind, zoals gisteren en eergisteren........


I look through the window and see rain and wind, like yesterday and the day before.....Ik draai het raam de rug toe en zie een  rijtje blauwe hyacinten op glas. Laat ik ze eens reorganiseren om daarna lekker weg te duiken in een stoel met een boek en een kopje thee.


I turn my back to the window and see a row of blue hyacinths in glass.  Let me re-arrange them and then dive away comforably in a chair with a book and a cup of tea.


De wortels in de glazen zijn bijna net zo mooi als de bloemen.

The roots in the glasses show almost as beautiful as the flowers.

Deze Wedgwood 'Asiatic Pheasants' theepot en twee Royal Worcester 'Avon Scene' kop en schotels  kwam ik tegen in een kringloopwinkel en kon ik natuurlijk niet laten staan. Vandaag gaan ze goed samen met de blauwe hyacinten.

These Wedgwood 'Asian Pheasants' teapot and twoRoyal Worcester  'Avon Scene' cups and saucers I saw in a thriftshop and I could not resist them.  Today they are matching well together with the hyacinths.
In deze tijd van het jaar worden de bollen boeken ook weer uit de kast gehaald om lekker in te neuzen, ik houd naast praktische en verhalende tuinboeken, vooral van antiquarische boeken met prachtige plaatjes van schilderijen, zoals dit boek : Dutch Bulbs & Gardens, geschilderd door Mima Nixon en beschreven door Una Silberrad en Sophie Lyall uit 1909. Het is niet alleen mooi maar ook nog goed leesbaar en interessant.


In this time of year I like to nose into bulb books out of my library, beside the practical and storytelling gardening books, I am particularly fond of antiquarian books with beautiful paintings, as for instance this book :  Dutch Bulbs & Gardens, painted by Mima Nixon and described by Una Silberrad and Sophie Lyall in 1909.  It is not only beautiful but also very well readable and interesting.´A boatload of fragrance´


Laten we nu een kopje thee drinken 

Let´s have a nice cup of tea now.


Iedereen een heerlijke nieuwe week toegewenst!

I wish you all a lovely new week!