woensdag 30 maart 2016

HET KERSEN PARADIJS - VISITING A CHERRY PARADISE.Paasmaandag hadden we een verrassend uitstapje. Vrienden van ons gaven een verjaardagspartijtje in een kersenkwekerij. 's Morgens waren er nog hevige windvlagen en zware buien, maar in de middag kwam de zon te voorschijn, precies op tijd want om 15.00 uur werden we in de kassen verwacht. Daar waanden we ons eventjes op vakantie in een tropisch paradijs. Onder de glazen kappen van ongeveer 2 ha (20.000 m2) kassen was de temperatuur aangenaam opgelopen. En wat een feest, de kersenbomen stonden volop in bloei, meer dan een maand eerder dan in de boomgaarden buiten.
Easter Monday we had a surprising trip. Friends of us celebrated their birthday in a cherry nursery. In the morning there still were fierce gusts of winds and heavy showers, but in the afternon the sun came out, exactly in time because at 15.00 o'clock we were expected in the glasshouses. Inside we got the feeling to be arrived on our holiday destination in a tropical paradise. Under the roofs of about 20.000 m2 glasshouses temperatures were almost tropical. And what a feast for the eyes, the cherry trees were in full bloom, 6 weeks earlier than in the orchards outside.Er was ook een grote binnenvijver met watervalletje aangelegd waar goudvissen in zwommen en waterschildpadden op stammetjes lagen te zonnen. De roeden van het glas meanderden in de weerspiegeling van het water.There also was a small waterfall in a large indoor pond with goldfishes swimming and water turtles sunbathing on trunks. The rods of the glass were stippling in the reflection of the water.Er groeiden niet alleen kersen, maar ook perziken, nectarines, vijgen, olijven en allerlei  soorten bessen.They don't grow only cherries, but also peaches, nectarines, figs, olives and various kinds of berries.Boven het lange brede middenpad groeiden druiven.

Above the long wide central path were grapevines.Onze gastvrouw en gastheer, Ria en Herman, verwelkomden ons met koffie of thee en een kersenflap.Our hosts, Ria and Herman welcomed us with coffee or tea and a cherry flap.Daarna begon de rondleiding, gegeven door eigenaar Corstiaan Oudijk van Jomajole kwekerij in Moerkapelle.  Hier liet hij een stronk van een kersenboom zien en vertelde hoe ze de groei van de bomen binnen de perken houden in de kas, door jaarlijks afsteken van wortels en inkepingen in de bast. Eigenlijk een klein beetje zoals bonsai wordt gekweekt.Then the tour began, guided by the owner Corstiaan Oudijk of Jomajole nursery in Moerkapelle.  Above he showed a trunk of a cherry tree and told how they keep the growth under control in the glasshouses. Annually they stab down roots around the tree and make notches in the bark. Actually a little bit like bonsai trees are grown. Overal staan bijenkassen. 

Throughout the glasshouses are beehives.De bijen zijn druk bezig om de bloesem te bestuiven. 

Bees are busy with pollination of the blossom."We willen zo vroeg mogelijk in het jaar de grote donkere zoete kersen oogsten", vertelt de eigenaar.

Dit jaar staan de kersen iets later in de bloei en verwachten ze dat de oogst van de eerste kersen rond 15 mei zal zijn, dit komt doordat de winter niet koud genoeg is geweest.
Er staan hier binnen 6.000 bomen, hoofdzakelijk kersen, waarvan 30 verschillende soorten. De hoofdmoot vormen de vroege rassen. Doordat het fruit op een zo natuurlijk mogelijke manier wordt geteeld, heeft het een zuivere en pure smaak. De vruchten zullen ook pas geoogst worden als ze optimaal rijp zijn. Dit is mogelijk omdat ze niet weersafhankelijk zijn. Er wordt overigens niet gestookt in de kassen, ze gebruiken alleen de warmte van de zon. Onkruid onder de bomen wordt zo ecologisch mogelijk bestreden, er lopen soms kippen en kwartels los in de kassen en er staat her en der onkruid. Het is dus geen steriele keurige kwekerij en dat maakt het verschil voor de bezoeker vind ik, het is er aangenaam toeven.

O ja, de thuisverkoop is erg belangrijk voor de kersenkwekerij. "Onze kracht is dat de klanten echt de soort kunnen kiezen die ze wensen. We laten de mensen proeven en zo nemen ze de kersen mee die ze het lekkerste vinden, of dat nou een Burlat, Merchant of Canada Giant is", aldus de eigenaar.
"They harvest the big dark sweet cherries as early as possible in the year", the owner tells.

This year cherries are blossoming somewhat later because the winter was not cold enough. They expect to harvest first cherries around the 15th of May.
There are 6.000 trees inside, mainly cherries, of which 30 different varieties. The early varieties form the bulk. Because the fruit is grown as natural as possible, it has a pure taste. Fruits will only be harvested when they are perfectly ripe. This is possible because they are not weather-dependant. The glasshouses are not heated in winter, they only use the warmth of the sun.  Weeds under trees are contested as ecological as possible, there are hens and quails in the glasshouses and still plenty of weeds. So it is not a sterile neat nursery and that makes the difference for the visitor, I think, it is a pleasant place.

Private sales from home are very important for the cherry nursery. "Our power is that customers really can choose the variety they want. People can try and take the best cherries to their taste, whether it's a Burlat, Merchant or Canada Giant", says the owner.
We wandelden rond, genoten van de sfeer, zon en warmte en natuurlijk de bloei van de kersen, maar wat zagen we daar midden tussen de bomen:  een oude Amerikaanse slee, hilarisch maar ook te bijzonder om er geen foto van te maken.

We walked around, enjoying the atmosphere, sun and warmth and of course the flowering cherries, but what was that amidst the trees: a vintage American car, hilarious but also too special for not making a picture.
Above sign was behind the counter and indeed today it was one of my favorite days!
Na de rondleiding brachten we nog een gezellig uurtje door met een hapje en een drankje, waarna we voldaan huiswaarts keerden. Het was weer een mooie dag, met dank aan onze vrienden!

After the tour we spent a pleasant hour with a drink and a snack, and then we went home. It was another beautiful day, thanks to our friends!zaterdag 26 maart 2016

NARCISSEN VOOR PASEN - DAFFODILS FOR EASTER.

- Easterflowers from the garden -
Na precies een maand weer eens een ochtendwandeling gemaakt. Om 7.00 uur waren F. en ik al aan de overkant van het riviertje de Rotte, het was vreemd mijn wandelingen zullen nooit meer hetzelfde zijn.After exactly one month F. and I had an early morning walk again. At 7.00 o'clock we were on the other side of the river 'Rotte', it was strange my walks will never be the same.
Tot mijn verrassing bloeide aan de zompige kant van het water een dotterbloem (Caltha palustris), een zonnige, gele vlek op de verder nog kale oever.

To my surprise a marsh marigold (Caltha palustris) was blooming on the swampy side of the water, a sunny, yellow stain on the further bare bank of the river.
Eigenlijk had ik gehoopt baltsende futen tegen te komen, maar nee vanmorgen hadden ze het druk met vis vangen.Actually I had hoped to see the great crested grebes courting, but no they were busy catching food.

Thuis verzamelde ik bloemen voor een paasboeket, totdat ik op deze hommel stuitte, ik had hem bijna met bloem en al afgeplukt.At home I gathered flowers for an Easter bouquet, until I came  across this bumblebee, I almost plucked it with flower and all.
Ik had op de veranda ook nog een paar reuze wilgenkatjes en een afgeknakte bloem van een dubbele narcis.On the porch I also had some giant catkins and a broken flower of a double daffodil.

Ik zette de bloemen op de tafel voor het raam, het was echter te zonnig.

I put the flowers on the table in front of the window, however, this was too sunny.Op de schoorsteenmantel stonden ze beter samen met mijn verzameling tinnen kandelaars, gevonden in kringloopwinkels.
They showed better on the mantelpiece together with my collection pewter candlesticks which are all thrift store finds.
Soms denk ik dat het mooier is om een decoratie met slechts één bloem te maken, de bloem op zich komt dan ongetwijfeld mooier uit. Helaas, dat kan ik niet, er staan zoveel verschillende mooie narcissen in de tuin dat het kiezen te moeilijk is, ik hou gewoon van uitbundige overvloed, laten we het daar maar bij houden.Sometimes I think it should be nicer to make a decoration with only one flower, the flower itself will show undoubtedly prettier. Alas, I cannot, there are so many different nice daffodils in the garden that choosing one is too difficult, I just love the exuberant abundance, let's keep it at that.

Ik wens jullie allen heel FIJNE PAASDAGEN!

I wish you all a VERY HAPPY EASTER!

maandag 21 maart 2016

LENTE ? - SPRING ?


Als je een paar weekjes wel af en toe foto's maakt maar je blog echter niet bijhoudt, wordt het een rommeltje.  Hoewel ik deze weken veel beleefd en gedaan heb, was de inspiratie even weg.  Om de draad weer op te pakken heb ik enkele collages gemaakt van mooie momenten. Ik begin met de vele rode tulpen die ik van een lieve tuinvriendin kreeg vanwege het verdriet om Snarf. Ik zette ze in mijn 'tulpenvaas'.  Een verrassing was dat ik de volgende dag nog enkele nieuwe vaasjes van jongste dochter kreeg, die ze in dezelfde kleurstelling gemaakt had.

Enkele dagen daarna gingen we met de tuinclub naar kasteel Amerongen.  Een fijne maar grijze dag en slechts enkele foto's want mijn batterijen waren leeg.  We maakten een wandeling door het plaatsje en kregen een rondleiding op het kasteel, waarna we genoten van een heerlijke 'high tea' in de voormalige stallen.
 If you occasionally take some pictures for a couple of weeks but,  however, don't keep up your blog, it becomes a mess. Although I did a lot of different things these weeks, inspiration was gone. In order to pick up the thread I made some collages of fine moments.  I start with the many red tulips a sweet garden friend gave me because of the grief of Snarf. I put them in my 'tulipvase'.  The other day I was very surprised when youngest daughter presented me some more new made vases in the same colours.

A few days later we visted castle Amerongen with the gardenclub. A nice but dull weather day and only a few photos because my batteries were empty on the wrong moment. We made a walk in the village and got a tour in the castle, after which we enjoyed a delicious 'high tea' in the former stables.
De vogels krijgen nog wekelijks nieuw voer van F., wat natuurlijk wel leuk is maar soms ook minder want ze morsen verschrikkelijk. Wat opvalt is dat de meest gangbare kleine vogeltjes zoals pimpel- en koolmezen en roodborstjes totaal niet bang zijn van onze huiskraaitjes en de af en toe bezoekende gaaien. De kauwen wachten zelfs geduldig tot de kleintjes even weggaan en die wachten weer op hun beurt in de ernaast staande grote hulst.
Het gemorste voer op de grond is echter ontdekt door onze buurkippetjes die nauwelijks meer terug naar huis gaan. Wel gezellig, ze zijn niet bepaald bang voor ons, maar ik vraag me af of de bolletjes die ik daar in de herfst gepoot heb nog wel opkomen want ze vinden het wel lekker dat gerommel daar in de grond.
F. is still weekly providing food to the birds, of course always pretty to see the birds, but less pretty is they spill so much food. Striking is that most common small birds as blue and great tits and robins are not afraid at all of our house crows and the sometimes visiting jays. The jackdaws even wait till the small birds have gone and those wait on their turn till the craws are finished in the adjacent Holly.
However, the spilled food on the soil below is discovered by our nextdoor's chickens who hardly want to go back home. Very cozy, they are not afraid of us, but I wonder if the bulbs I planted in autumn will come up because they love rummaging in the ground.

A beautiful Sebright hen.....and the ugly rooster.
Panorama Mesdag, Den Haag.

We maakten nog een cultureel uitstapje met vrienden naar Museum Mesdag en het Panorama Mesdag in Den Haag.  Het museum overtrof mijn verwachtingen en het Panorama was schitterend, ik kan hier uren naar kijken. Het Panorama stelt Scheveningen voor in 1880 vanaf het Seinpostduin en is geschilderd door H.W. Mesdag, die gespecialiseerd was in het schilderen van zeegezichten. Hij werd hier bijgestaan door zijn vrouw S. Mesdag van Houten voor het dorp Scheveningen, Th. de Bock voor de lucht en de duinen en G.H. Breitner voor de kavallerie en artillerie.  De doorsnede van het Panorama is 35 meter, de hoogte van het doek is 14 m. en de omtrek van het doek is 120 m.!

We also made a cultural trip with friends to Museum Mesdag and the Panorama in The Hague. The museum exceeded my expectations and the Panorama was magnificant, I can watch it for hours. The Panorama presents the fishing village of Scheveningen in 1880 from the Signpostdune and painted by H. W. MEsdag, specialized in painting seaviews. He was assisted here by his wife S. Mesdag van Houten for the village of Scheveningen, Th.de Bock for the skies and the dunes and G.H. Breitner for the cavalry and artillery. The section of the Panorama is 35 m., the height of the canvas is 14 m. and the circumference of the canvas 120 meter!


 

Uitzicht vanuit museum Mesdag op het Vredespaleis in den Haag.

View from museum Mesdag to the Peace Palace at The Hague.Een prachtig kunstwerk in Museum Mesdag van ontwerper Peter George d'Angelino Tap, een 'Gedekte Tafel'.

A wonderful piece of art in Museum Mesdag of designer Peter George d'Angelino Tap, a 'Tablesetting'. Hoewel het echte lenteweer nog op zich laat wachten, doen de blauwe druifjes het op de veranda goed. Ook in de tuin verschijnen de knopjes gelukkig.


Although real spring weather is not yet there, the blue grapes are doing well on the verandah and also in the garden they are fortunately showing there buds. Er moet nog veel werk in de tuin gebeuren, heerlijk, maar er is ook al veel gedaan, het 40 m. lange hek met rozen is gesnoeid. Ongemerkt heeft F. hiervan een foto gemaakt, kwam hier pas achter na het overzetten op de computer.

Lots of work to do in the garden, I love it, the 40 m. long fence with roses kept me busy pruning. Unnoticed F. made a photo, I only saw it when I put photos on the pc.
The red Camellia is flowering abundantly.Narcissen en zomer- en lenteklokjes verschijnen overal......Daffodils and Snowflakes appear everywhere.....Toch heeft de tuin vandaag nog een winterse uitstraling...........
ondanks de voorzichtig uitlopende knopjes van de Larix en de Magnolia's


Yet, today the garden has a winter look..........
despite the carefully flaring buds of the Larch and the Magnolias.
Ik ga mijn fleurige viooltjes parapluie binnenhalen, die op de veranda stond te drogen van al weer een ander uitstapje gisteren.


I shall take my colourful pansy umbrella inside, which was drying on the verandah from another outing yesterday.


Kijk eens op www.lavendercottagegardening.com voor meer prachtige collages.

For more beautiful mosaics please have a look at www.lavendercottagegardening.com.