vrijdag 29 maart 2013

GOEDE VRIJDAG - GOOD FRIDAY


Ook de laatste week van maart was er in de tuin nog niet veel te beleven.  De grond is erg droog en ook nog hard van de vorst, gelukkig is de wind gaan liggen.  Op plassen en sloten ligt nog een vlies van ijs.  Soms vallen er nog sneeuwvlokken. In de dierenwereld is al van alles gaande, vogels zijn druk bezig met hun nest op orde te maken, bij de Oostvaardersplassen waren al jonge vosjes geboren waar we via de webcam allemaal van mee kunnen genieten, lammetjes en geitjes worden geboren bij de vleet en op 26 maart zag ik de eerste zwaluwen.  Ze broeden al 3 jaar in de paardenstal waar ik zicht op heb vanaf de veranda en komen ongeveer half april.   Maar nu knipperde ik met mijn ogen, want zag ik daar een zwaluw voorbijvliegen, en ja hoor, het was er één,  ze vloog rechtstreeks de stal in. 
De tuin blijft echter wat achter, rozen lopen nauwelijks uit, Helleborussen waren even mooi, maar ze worden moe van het liggen en weer opstaan, sneeuwklokjes raken nu pas uitgebloeid, het longkruid en wat primula's laten schuchter wat bloei zien, de vroege narcisjes die luw staan bloeien wel maar de anderen en ik heb er velen, beginnen mondjesmaat wat kleur te vertonen.  Ook de Forsythia en de rode kerspruim bekennen nog maar weinig kleur.  Afgelopen week maar weer wat zaaibakjes gevuld in de warme serre.

Also in the last week of March there was not much to do in the garden. The soil is dry and in the morning frosted, fortunately the wind has dropped. Ponds and ditches are still covered with a film of ice. Sometimes snow is falling. In the animal world there's lots going on, birds are very busy making their nest, little foxes had been born and we all could and can enjoy it via a webcam of Staatsbosbeheer, lambs galore and on the 26th of March I spotted the first swallows. They are nesting for already three years in the horse stable at which I have a view from the verandah and usually they arrive in the  middle of April.  But now I just blinked my eyes, did I see it right, there flew a swallow past and yes right into the stable.
The garden remains behind, roses hardly sprout, hellebores were nice, but they get tired of lieing down and getting up again, snowdrops at last ended flowering, lungwort and some primulas timidly show some bloom, the early daffodils in the shelter of a hedge are flowering but the others, and I have many of them, show sparsely their flowers. The Forsythia and the red cherry-plum show very little colour.  I sowed more seeds this week in the warm conservatory. 


Omdat het Goede Vrijdag is, citeer ik een mooi gedicht uit het boekje In de tuin van Hermann Hesse :

Goede Vrijdag
Bewolkt, sneeuw ligt nog opgetast,
De merel zingt in 't kale hout:
Schuw trilt de lente door het woud,
Vervuld van lust, bezwaard met last.

Het krokusvolk doet er bedeesd
Met de viooltjes 't zwijgen toe,
Het geurt devoot, men weet niet hoe,
Het geurt naar dood, het geurt naar feest.

De knoppen tranen, blind van pijn,
De bange hemel valt bijna,
En alle tuinen, heuvels zijn
Gethsemane en Golgotha.


In his book In the garden, Hermann Hesse wrote a poem on Good Friday, which I cite below:

Good Friday
Clouded day, in the wood still snow,
In naked trees the blackbirds sing:
Anxiously quivers spring in the wood,
Filled with lust, burdened with load.

The crocuses and the violets
keep timidly silent,
It smells devout, one knows not how,
The odor of death, it smells of celebration.

The buds are weeping, blind with pain,
The anxious sky is almost falling,
And all gardens, hills are
Gethsemane and Golgotha.

Iedereen Fijne Paasdagen toegewenst!

I wish you all a Happy Easter!

dinsdag 26 maart 2013

KETTINGZAAGKUNST - CHAINSAW ART


Vorig jaar hebben er grootschalige werkzaamheden plaats gevonden in de Bleiswijkse Zoom.  De Bleiswijkse Zoom is een parkstrook langs de Rotte, aangelegd in de Engelse Landsschapsstijl.  Om snel een parkachtige indruk te krijgen, hadden ze hier snelgroeiende Populieren gebruikt.  Deze waren zo groot geworden dat ze de overige beplanting belemmerden in hun ontwikkeling. Om gevaarlijke situaties te voorkomen door omvallende bomen, zijn vorige jaar 2/3 van de populieren verwijderd en 1/3 omgevormd.  Sommige bomen zijn omgezaagd en kunnen weer uitlopen, anderen zijn gekapt op ca. 6 meter hoogte zodat spechten er een nest kunnen maken.  Beplanting die verloren is gegaan, wordt vervangen door duurzame soorten, zoals eiken.

Last year extensive work has been carried out in the Bleiswijkse Zoom.  The Bleiswijkse Zoom is a strip of park along the old river "De Rotte", in English landscape style.  To create quickly a park-like impression they used here the fast growing Poplar trees.  These were grown so big that they impeded the other plants in their devolopment.  To avoid dangerous situations by falling trees, last year 2/3 of the poplars were removed and 1/3 transformed.  Some trees were felled, others were cut at about 6 meters, so woodpeckers can make a nest.  Lost vegetation is replaced by sustainable species, like oaks.   


Motorkettingzaagartiest Everardus Smit is toen gevraagd enkele creaties te maken van een aantal boomstammen die men na afronding van het werk heeft laten staan.  Drie palen gaf dhr. Smit het thema 'strijdbaar door de tijd'.  Op deze palen verschenen een Franse wachter, een ridder en een Viking.

Chainsaw artist Everardus Smit has been requested to make some creations of a number of tree trunks which were standing there after completion of the work.  Mr. Smit called three trunks 'combative through time'.  On these trunks appeared a French Guard, a Knight and a Viking.

Snarf verlevendigt de beelden door om de hoek te gluren, je kunt het wel raden, de bal ligt voor mijn voeten.  Dan vervolgen we onze weg en gaan de dijk op om langs de Rotte terug te lopen. Er staat al dagen een snijdende koude wind.

Snarf enlivens the statues by peeking around the corner, you can guess, the ball is in front of my feet.  Than we continue our way and cross the dike to walk back along the river.  There's been days a biting cold wind.Langs de kant is het opspattend water tegen het riet bevroren.


Along the waterside splashing water is frozen.


De palen in het water hebben een hoed van ijs, het zijn ijspaddestoelen.


The piles in the water are covered with ice, they look like ice mushrooms.


In de watering aan de andere kant van de dijk probeer ik al weken het baltsen van futen te fotograferen, de ene dag heb ik mijn camera niet bij me de andere dag zijn alle foto's bewogen.  Dit is één van de foto's die ik vanmorgen maakte, de enige die de moeite waard was.  


I have been trying for weeks to photograph courting grebes in a pond on the other side of the dike, one day I have no camera, the other day all photos are moved.  This  one I made this morning, the only one which was worthwhile.Thuis doen we eerst een rondje tuin voordat we ons binnen gaan verwarmen.  Er is nauwelijks groei en bloei te bekennen, slechts de lage Narcisjes Tête-à-tête bloeien in de beschutting van de Taxus haag.
Ik pluk er wat en zet ze in een narcissen koffiekopje.


At home we first have a walk around the garden before going inside. There is hardly grow and bloom to be seen, only the small daffodils Tête-à-tête are flowering in the shelter of the yew hedge.  I pick some for in my daffodil coffee cup.vrijdag 22 maart 2013

NIEUW LEVEN - NEW LIFE

"March is a month of considerable frustration -
it is so near spring and yet across a great deal
of the country weather is still so violent and 
changeable that outdoor activity in our yards
seems lightyears away"
                                                                                                 -Thalasso Cruso-

Bovenstaande woorden zijn zo toepasselijk, de lente is zelfs al aangebroken  maar waar blijft het lente-weer?  Het is te koud voor de tijd van het jaar en dus staan tuin-activiteiten ook nog op een laag pitje.  Roos 'Westerland' op de pergola heb ik nog gesnoeid en ook de Eden Roos die tegen de paal van de duiventil groeit, dan hoef ik de kauwen die bezig zijn een nest in de duiventil te maken niet meer te storen.  Verder gisteren een aantal dahlia knollen opgepot in de kas.

Above mentioned words are so applicable, spring has arrived but where is spring-weather?  It is too cold for the time of year and so gardening activities are on the backburner yet.  I pruned this week the last climbing roses, Rosa 'Westerland' on the pergola and Rosa 'Pierre de Ronsard'  (Eden rose) which grows round the pole of the dovecote. Jackdaws are making their nest in the dovecote and I don't want to disturb them anymore.  Furthermore, I potted a number of dahlia tubers yesterday.Vandaag bracht ik een bezoek aan geitenboerderij 't Geertje in Zoeterwoude om wat lekkere kazen en bakmeel te kopen.  Tot mijn verrassing waren de ooievaars al weer gearriveerd, ze zaten nog wel een beetje kouwelijk boven op het nest.

Today I visited goat farm 't Geertje in Zoeterwoude to buy some delicious cheeses and baking-flour. To my surprise the storks had already arrived, they looked a bit chilly on top of their nest.


Als ik naar de boerenlandwinkel ga, kan ik het nooit laten om even bij de geiten binnen te kijken, dat is altijd zo gezellig, ik voel me daar helemaal thuis.   Overal lopen kippen, katten, konijnen, soms een hond met pups, pauwen, enkele koeien, paarden en niet te vergeten varkens. Op het ogenblik zijn er ook al heel wat jonge geitjes.  Kinderen mogen hier de jonge geitjes een flesje geven.

When I go to the farmers shop I can not resist to have a look in the goatstable, that's always fun. I am a real country girl at hart.
Everywhere are chickens, cats, rabbits, sometimes a dog with puppies, peacocks, some cows, horses and don't forget the pigs.  At the moment there are already a lot of goat kids.  Children may give the young goats a small bottle of goatmilk.


Spreeuwen zitten er ook genoeg in de stal.

There are also lots of starlings inside.


Een potje knokken op z'n tijd is ook leuk.

A fighting game on his time is fun too.


Wat springen ze vrolijk onbekommerd en ondeugend  rond.

They are jumping around happily and carefree.

Ik krijg nooit genoeg van geiten, als kind had ik er met mijn zusje vijf en op hun beurt hadden mijn dochters ook een paar geiten.

I never get tired of goats, as children, my sister and I had five goats and on their turn my daughters got some goats too. 


Ik keek naar de pauw en warempel hij spreidde zijn veren en pronkte zo trots als een pauw.

I looked at the peacock, and yes......he was spreading his feathers and showing off as proud as a peacock.


In het varkenshok was alleen de zeug en een kip, de biggetjes hadden met de middag toch voor een plekje op het stro buiten gekozen.

Only the sow and a chicken was in the pigpen, on midday the piglets had chosen for a place in the straw outside

Deze twee hierboven waren onafscheidelijk en lesten hun dorst in een plas water.

This couple was inseperable and quenched their thirst in a pool of water.


Deze ondeugende rakkers kijken frank en vrij de wereld in. Het is weer lente en weer of geen weer, overal is weer NIEUW LEVEN  te ontdekken.

These little rascals look frank and free into the world.  Spring has arrived and rain or shine, everywhere there is NEW LIFE.


vrijdag 15 maart 2013

HET BLIJFT WINTEREN - IT IS STILL WINTRY


Ruim een maand geleden heb ik mijn zaaddozen uit mijn zaadkastje (een oud nachtkastje) gehaald en nadat ik al mijn oude en nieuwe schatten bekeken had, heb ik een aantal zaden uitgekozen om voor te zaaien.
Ondanks dat ik het heel aantrekkelijk vind om heel vroeg doosjes en kistjes vol te zaaien, heeft de ervaring mij geleerd dat het beter is om even te wachten tot maart of zelfs april.  Dan is het zonder allerlei hulpmiddelen warmer en lichter en krijg je een sneller en beter resultaat en sterkere plantjes. 
Natuurlijk wilde ik toch wat zaaien en maakte een keuze uit de voorraad,  eerlijk gezegd heb ik echt veel te veel, mijn ogen zijn namelijk altijd groter dan de tuin.  Daarom blijft er ook nog voor volgend jaar in de doos zitten, veel zaden kunnen vrij lang bewaard worden en er staat altijd een houdbaarheidsdatum achter op de zakjes.


Over a month ago I watched all my old and new treasures in my seedboxes and chose some seeds to sow. Despite it is appealing to sow very early in trays, boxes and pots, experience has taught me that it is better to wait until March or sometimes even April.  Then it is without resources warmer and lighter and you get a quick and better result of strong young plants.
Of course I wanted some seeding and made a choice from my stock, honestly speaking I have far to many seedpackets, my eyes are always bigger than the garden.  That is why I  keep seeds in my box for next year too. Many seeds can be stored rather a long time and on the package is always mentioned a date on the backside.Een maand later is dit het resultaat. De zaden zijn nog maar pas ontkiemd, welliswaar zonder bijverwarming in de serre, maar door het aanhoudende winterweer wordt het wel vertraagd.
Het volgende komt op :  kerstomaatjes, mini paprika's, Lobelia Cambridge blue, Lathyrus The Best of the Blues en gemengde Rococo violen.  Dan ook nog lichtblauwe Delphiniums, die goed opkomen want ja daar had ik er nog niet zoveel van, even lachen.  Vraag me af waarom ik ze gezaaid heb, want ik heb een overvloed aan riddersporen in de tuin maar stel je voor dat ze de winter niet hebben overleefd of per ongeluk door de slakken opgegeten worden, heb ik tenminste weer voordelig nieuwe plantjes.  En als het allemaal wel goed gaat, krijg ik komende zomer heel veel blauwe riddersporen tussen de rozen.  Het zijn mijn meest geliefde vaste planten.


In the meantime it is a month later and this is the result. The seeds have germinated very slowly, albeit without any additional heating in the conservatory but due to the ongoing winterweather it has been really delayed.  The following seeds have germinated :  Tomatoes Gardener's Delight, Paprika Mini Red Bell, Lobelia Cambridge Blue, sweet peas The Best of the Blues, pansies Rococo mixed. Then also many light blue Delphiniums of which I had not yet enough in my garden (smile). Wonder why I sowed these for I have lots of perennial larkspurs in the garden, but suppose they have died this winter, or snails discover them, then I have a nice stock of cheap new plants. It is very good possible that they grow all well and then we have an abundance of blues between the roses coming summer. Not bad for they are my most beloved of  perennials.


Het wintert hier maar door. Vorige week veel in de tuin gewerkt en veel Helleborus foto's gemaakt. De pret duurde echter maar even, de Helleborussen liggen er nu weer voor dood bij. Wonderlijk is dat als zelfs bij een paar uur zon en de temperatuur een stukje boven het vriespunt komt midden op de dag, zij weer vrolijk overeind komen.


As you see it is still wintry. Last week was a good gardening week, but the fun just did not last. The Hellebores are lying for dead.  Astonishing is that even when sun shines only for a few hours and temperature comes  above freezing point at noon, they just happily come back up.  Vorige week zondag begon het weer te vriezen en heb ik diverse Helleborus bloemen geknipt en ze binnen   met enkele Asparagus takken op een drijfschaal gelegd, zodat ik er toch nog plezier van had deze week. Het is nu bijna een week later en ze zijn nog mooi. Last Sunday it started freezing again and I cut various Hellebore flowers.  I put them on a floating dish with some Asparagus, so that I could enjoy them inside. After almost one week, they are still looking good.
zaterdag 9 maart 2013

HELLEBORUS EN CO. - HELLEBORE AND COMPANYDe eerste week van maart was een glorieuze tuin werkweek.  Hoewel ik normaal gesproken systematisch te werk ga, wist ik van gekkigheid niet waar eerst te gaan beginnen.  Rozen snoeien, blad uit de borders opruimen, oude stengels afknippen, lelijk blad van de Helleborussen afknippen, Buddleja's afknippen en heel veel oude hortensia bloemen verwijderen. 
Ben begonnen met de snoei van de klimrozen aan de buitenkant van het hek en daarna de binnenkant, waar ook de Clematissen van hun oude pruik zijn ontdaan. Afgelopen herfst heb ik in de berm 300 gemengde crocussen gepoot die nu beginnen te bloeien. Het valt nog wat tegen, maar hopelijk worden het er elk jaar meer. 


The first week of March was a glorious gardening week. Normally I go to work systimatically but this time I was so glad I almost did not know where to start.   Pruning roses, cleaning up leaves from the borders, cutting back the Buddlejas, cutting old leaves of the Hellebores and deadheading many, many Hydrangeas.  Started with the pruning of the climbing roses on the outside of the fence and afterwards the inside, where the Clematis got rid of their wigs too. Last autumn I planted the roadside with 300 mixed crocus  which are beginning to flower now. It is still somewhat disappointing, but hopefully there will be more of them next year.Als ik in de tuin bezig ben heb ik altijd hulp van mijn harige vriend, hier staat hij weer naast de kruiwagen en waar zou hij nu naar kijken...........
Oef, op de foto staat ook mijn roestige olievat, drie maal raden wat ik daar in doe..... 
Dit tuingedeelte ziet er niet bepaald florissant uit, dit is nl. het gedeelte waar ik vorig jaar mijn moestuintje had. Ik twijfel nog steeds of ik gras in zal zaaien in april, of dat ik er weer groenten ga verbouwen.  Moet wel eens tot een besluit komen. 


When I am in the garden my hairy friend is always assisting me, do you know where he is looking at.......? 
On above picture you also see in the back a rusty oil barrel, guess where I use this for.....?
This part of the garden does not look very flourishing, this is the part where I had my kitchen garden last year. I am still in doubt,  if I shall sow grass again in April, or continue growing vegetables.  I have to come to a decision one of these days. 


In een ander deel van de tuin kijkt Flora ondertussen rustig neer op een mooie pol Helleborussen.

In the meantime Flora looks down on a nice clump of Hellebores.
De Helleborussen bloeien nu volop, het grote genieten is begonnen.  Verrukt til ik steeds hun kopjes op om ze van binnen te bekijken. Het is moeilijk om er foto's van te maken, voorzichtig draai ik de bloemen naar boven en probeer ze achter een steel of blad te haken, maar ze buigen halstarrig hun kopjes naar beneden. Het is nu lekker droog, dus lig ik soms letterlijk languit op de grond.  Ik fotografeer met mijn Ipad, dat is nog lastiger, mijn camera is nl. met een "zoomfout" in reparatie. 


The Hellebores are now in full bloom. Delighted I lift their little heads to look inside the flowers. It is not easy to make pictures, carefully I turn the flowers upwards and try to hook them behind a stem or leaf, but they are stubbornly bending their heads downwards.
It is nice and dry outside, so I lay literally stretched on the ground and use my Ipad to photograph, even more difficult, for my camera has to be repaired, it showed a zoom error. 


Verrassend is dat ik met een klein assortiment Helleborussen ben begonnen.  Mijn eerste plant was de welbekende Helleborus niger, de echte kerstroos.  Wat plant betreft is het echter wel de minste, heeft erg korte stelen waardoor de bloemen niet tot hun recht komen en snel vies worden.  Daarna kwamen er spoedig meer :  Helleborus argutifolius, atrorubens, cyclophyllus, foetidus 'Wester Flisk' en natuurlijk enkele prachtige orientalis-hybriden.  Uit kruisingen van deze planten heb ik zaailingen gekregen waarvan er een flink aantal echt mooi zijn:  stevige planten met forse stelen, grote bloemen, veel verschillende kleuren en wat vooral belangrijk is, gezond blad.  Een groot aantal zijn gespikkeld, wit met weinig of veel, grote of kleine spikkels.  Ook roze bloemen met donkere spikkels.  De kleuren variëren van lichtgroen, geel, wit, en van zachtroze tot bijna zwart.  Door de jaren heen staan er heel veel, ik heb ze geteld.........er staan nu 89 grote en kleine pollen in bloei en dat worden er elk jaar meer.  Wel is me opgevallen dat ik tot nu toe geen dubbelbloemige zaailingen heb.


It is surprising that I just started with a small range Hellebores. My first plant was the well-known Helleborus niger, the real Christmas rose.  What concerns the plant however, this is the least, it is compact with short stems which does not justice to the flowers which are often muddy. After the Helleborus niger there followed more: Helleborus argutifolius, atrorubens, cyclophyllus, foetidus 'Wester Flisk' and of course some beautiful Orientalis-hybrids. From crossings of these plants I got seedlings of which quite a few are really nice:  strong plants with major stems, large flowers, a great variety of colours and last but not least healthy leaves.  A large number is spotted, white with few or many, large or small speckles. Also pink flowers with dark speckles. The colours vary from light-green, yellow, white and from pink to almost black. Through the years they multiplied to many in our garden, I counted them yesterday........89 flowering plants and each year there are more.
I think it is remarkable that until now we have no seedlings of double flowers.


Het zaad van de Helleborus komt het jaar na de bloei pas op omdat het vorst nodig heeft om te ontkiemen.
Dus omstreeks deze tijd zie je rond de oude planten zaailingen opkomen. Zodra ik de eerste echte Helleborus blaadjes zie, zet ik de mini-plantjes in potjes.  Na de zomer als ze al flink gegroeid zijn, zet ik ze in de tuin op hun definitieve plaats. Het duurt nog één tot twee jaar voordat de eerste bloemen zich laten zien,   de mooie laten we staan en de lelijke of minder mooie worden verwijderd.  Er zijn jaren met heel veel zaailingen, het is leuk om dan plantjes weg te geven aan andere tuinliefhebbers.


The seed of the Hellebore germinates only next early spring because it needs frost to germinate. So in this time of year you see the seedlings around the old plants. As soon as the first real Hellebore leaves appear, I put the mini-plants in pots.  After summer when they have grown, I plant them on their definite spot in the garden.  It takes another one or two years before they show their first flowers, the most beautiful I keep and the ugly and less attractive flowering plants are removed.  In years with many seedlings, it is fun to give them away to other garden lovers.


En hij staat altijd op me te wachten om met me te spelen.

And he is always waiting for me to play with him.