zondag 24 februari 2013

HET TUINONTWERP (DEEL II) - DESIGN (PART II)


We vervolgen de rondwandeling volgens het ontwerp van de tuin.  Bij deel I waren we geeindigd bij de serretrap. Nu lopen we dus van de serretrap naar de pergola en gaan rechtsaf de tuin in.

We continue our walk according to the design of the garden.  We finished in part I last week on the stairs of the conservatory. Now we walk from the stairs to the pergola and to the right into the "lower" garden.


Uitzicht vanonder de pergola in de beneden tuin in mei 2011. In 2012 was het uitzicht iets anders, toen had ik hier het gras omgespit en er een moestuintje van gemaakt. Een mens wil wel eens wat en aangezien ik geen borders kwijt wil, moest er maar een stuk gras aan geloven.  Natuurlijk niet esthetisch en tuin architectonisch verantwoord, maar het is wel mijn tuin. Dit jaar zit ik nog steeds in twijfel, zaai ik het weer opnieuw in met gras of gaan we weer voor de groenten. Kan ook een ander gedeelte gras omspitten, maar dan wordt het wel een heel groot karwei.   

View from the pergola into the lower garden in May 2011.  In 2012 the view was different, I dug the wide grass path and made a vegetable garden.  Sometimes a human being wants something different and as I did not want to loose borders and plants, the lawn had to be changed in black soil for my beans, carrots and beetroots.  Of course not justified by the rules of garden architects and aesthetics, but it is my garden. For this year I am still in doubt, shall I sow grass again or shall I continue my potager. I also can dig an other part of the lawn, but that is another tough chore. 


Aan de rechter kant ziet de border er momenteel (gisteren) zo uit.

This is how the border on the right side looks at this moment (yesterday).


En zo zag de linkerkant er vorige zomer uit. 

 And above shows the left side last summer.


In de hoek tussen de Catalpa en de Prunus laurocerasus ligt de composthoop.  Op de voorgrond een berg snoeihout die ik komende week wil gaan hakselen.

In the corner between the Catalpa and the Prunus laurocerasus is the compostheap. In the front prunings for shredding.  The first job to be done.


We gaan de bocht om en zien hier rechts de oorspronkelijke oranje/rode border.  Tegenwoordig staan hier ook veel schaduwplanten, zoals o.a. Hosta's doordat de bomen door de tijd heen flink gegroeid zijn.  De Ginkgo rechts heeft een prachtige vorm dus daar mag niets aan gedaan worden. 

We go round the corner and on the right side is the originally orange/red border.  Nowadays  it has changed with more shadow lovers, among others Hostas and Ferns, caused by the growth of the trees and shrubs. The Gingko biloba on the right has a beautiful shape, we don't want to prune that one. 


Dezelfde border op deze foto aan de linker kant in de nazomer.

The same border on the photo on the left side in late summer.


Een stukje tekening van het einde van de tuin. De groene bollen zijn allemaal buxussen van eigen stek. Het getekende driehoekje is de obelisk waar de roos Pink Cloud en Clematis viticella Purpurea Plena Elegans tegen aan groeien.

A close-up drawing of the end of the garden.  The green circles are Buxus from own cuttings. The drawn triangle is the obelisk with Rosa Pink Cloud and Clematis viticella Purpurea Plena Elegans.


Deze foto is van vorige zomer met op de achtergrond de obelisk.

This photo is of last summer with on the background the obelisk.Deze foto is vanaf het pad achter de garage gemaakt vorige zomer.

This photo is made from the path behind the garage last summer.


Voor het gemak nog eens het totale plan.
 For your convenience again the overall design.


Deze foto is gisteren van het terras bij het mini vijvertje gemaakt.

This is a photo of yesterday from the terrace in front of the mini-pond.Dit is als je van de pergola naar links kijkt.

This is when you leave the pergola, the view to the left.


Het middenstuk / The centre piece.


Het middenstuk boven en beneden, alleen van een andere kant genomen.
  Above and below you see the centre piece, photos are from different sides. 

De omgeving van de garage / A close-up of the garage area.


Achter de garage staan aardbeien en groenten in de zomer, nu dus kaal. 

 Behind the garage I grow strawberries and more vegetables.  Nothing to be seen this moment.Deze foto is van vorige zomer bij de hoek van de garage genomen. 

  This photo of last summer, taken near the corner of the garage.


Inpandig hebben we een beschut terras gemaakt. / We created a sheltered terrace.
Op de tekening zie je het blauw gekleurde ronde mini-vijvertje, waarvan hieronder een foto.

On the drawing you see the blue coloured little pond, of which below a photo.


Dit gedeelte van de tuin is nog niet naar mijn zin.  Voor in het midden ben ik op zoek naar een fontein en wellicht wordt het bassin dan ook groter. Achter de twee  buxus piramides is het schaduwtuintje tussen het huis en de garage, waarvan hieronder tekening en foto's.  

This part of the garden is not yet ready. In the centre I want a water feature, a fountain, but I still have not found where I am looking for.  Behind the two home-grown buxus pyramids is a shadow garden situated between house and garage, of which drawing and photos below. De schaduwtuin:  foto boven van gisteren, beneden van juni 2012. 

The shadow garden: The photo above is of yesterday, below June 2012We lopen weer verder over het gras terug naar de pergola waar aan deze zijde in mei/juni de Blauwe Regen bloeit.

We walk on over the grass to the pergola where on this side in June the Wisteria chinensis is in full bloom.  

We gaan onder de pergola door en komen achter het huis bij de veranda waar aan het eind van de straat de duiventil staat waar Rosa Pierre de Ronsard (Eden rose) tegenaan groeit. Langs de veranda staan in de zomer Oleanders.

Via the pergola we come behind the house and porch where on the end a pigeon house is situated with the Eden rose.  Along the porch on the left are in summer 6 Oleanders in tubs.  


Bij de duiventil aangekomen gaan we rechtsaf naar beneden weer naar het grote hek aan de achterkant.
Langs het paadje staan natuurlijk weer rozen en achter de rozen over het hek lopen de paarden van de buurvrouw.

When arrived at the pigeonhouse you can go to the right down to the gate.  Alongside the path there are again old fashioned roses and behind the roses across the fench are our neighbour's horses.Uitzicht op de paarden vanaf de veranda / View on the horses from our porch.


En dit is het uitzicht vanaf de veranda op de tuin vandaag, het sneeuwde weer een beetje en het is koud......

And this is the view from the porch to the garden today, some snow has fallen again and it is cold......Het roodborstje zit in de hulst te wachten tot ik weer naar binnen ga, dan komt het vogeltje lekker eten op de veranda.

The robin is waiting  for me to go inside, food is waiting for the birds on the porch.  

donderdag 21 februari 2013

SNEEUWKLOKJES - SNOWDROPS

Galanthus nivalis in de tuin.


De sneeuwklokjes bloeien nu volop. Ze zijn leuk en één van de eerste voorboden van een nieuw tuinjaar. Welke tuinier kijkt nu niet al vanaf begin januari verstolen rond in zijn tuin of er nog geen witte puntjes tevoorschijn komen?  In onze tuin hebben de sneeuwklokjes wel wat startproblemen gehad, bolletjes kopen had weinig effect, er kwamen maar enkele bloemetjes uit.  Toen hoorde ik dat sneeuwklokjes het beste resultaat geven als je ze  "in the green" plant, dus eigenlijk na de bloei.  Een zus van een tuinvriendin had een tuin met heel veel sneeuwklokjes en daar kreeg ik een paar pollen van.  Ik haalde de bolletjes voorzichtig uit elkaar en pootte kleine polletjes op verschillende plekken in de tuin.  We zijn inmiddels heel wat jaartjes verder en nu begint het er aardig op te lijken.  Ik heb geen grastapijt met sneeuwklokje, ook geen veld met sneeuwklokjes, maar her en der over de tuin verspreid staan aardige pollen.  Elk voorjaar haal ik weer wat polletjes uit elkaar en verdeel ze over de tuin. Zo worden het er langzaam maar zeker meer.  Ook heb ik een enkele keer op een sneeuwklokjes-evenement  nog een andere soort erbij gekocht. Maar ik zou mij zeker geen galanthofiel willen noemen, daarvoor vind ik ze toch overwegend te veel op elkaar lijken, sterker nog het is toch wel ietwat vreemd dat de echte galanthofiel uit zijn dak gaat bij het vinden van weer een nieuw sneeuwklokje met net een ander groen vlekje. Weet iedereen wel wat een rechtgeaarde galanthofiel is?  Volgens Hanneke van Dijk, die samen met Gert-Jan van der Kolk een boek over sneeuwklokjes heeft geschreven, herken je de echte galanthofielen aan hun houding.


Ik citeer:

"Met de benen stevig uit elkaar geplant, ver voorovergebogen turen zij naar sneeuwklokjes waar zij met hun duim de buitenste bloemblaadjes voorzichtig tegen de binnenste bloemblaadjes duwen om zo de tekening goed te kunnen zien.  Een nieuweling onder de galanthofielen is gemakkelijk te herkennen doordat zij met de ene hand de bloem vastpakken, terwijl ze de bloemblaadjes met de andere hand optillen. Zo'n nieuweling wordt door de echte galanthofielen genegeerd en dat komt nooit meer goed. Wie moeite heeft zo diep door te buigen kan eventueel knielen, maar kniel nooit op twee knieen, maar op één. Leg in geen geval iets onder die ene knie, want één vochtige knie is het kenmerk van een echte galanthofiel."
Snowdrops on the nursery of Josephine Dekker.

The snowdrops are now in full bloom. They are lovely and one of the first heralds of a new gardening year. Which gardener is not furtively looking around from the beginning of January to see if there are already little white points appearing?  In the past the snowdrops had some starting problems in our garden, buying bulbs gave little effect, we had only  a few flowers. Than I learned that snowdrops give the best result if you plant them "in the green". A sister of a gardening friend had a garden full of snowdrops, she offered me some clumps. I separated the bulbs carefully and planted little pollens on various spots in the garden. In the meantime time has go on and now it begins to look nice. I don't have a grass carpet with snowdrops, also not a field of snowdrops, but spread all over the garden there are a fair amount of clumps. They increase more and more. I also bought some other cultivars when visiting snowdrop events. But I should not dare to call myself a galanthophile, for this I think they tend to be very similar, even stronger, I think it a bit strange but funny that the real galanthophile goes crazy when he discovers another new snowdrop with just another tiny green spot.  Do you know the real galanthophile? According to Hanneke van Dijk, who has written together with Gert-Jan van der Kolk, a book about snowdrops (in Dutch), you recognize the real galanthophile on their attitude. 
I quote :


"With legs planted firmly apart, they bent far over to peer at snowdrops,  of which they push carefully with their thumbs the outer petals against the inner petals in order to be able to view their sketch as good as possible.  A new-comer among the galanthophiles is easily to recognize because they hold the flower with one hand while lifting the petals with the other hand. This is a mortal sin and the new-comer will be ignored for ever by the real galanthophile. Who has trouble with bending over so far is allowed to kneel down. But never kneel on two knees, you have to kneel just on one knee and never put something underneath the knee for one wet knee is the characteristic of the real galanthophile."


Hierboven de Galanthus elwesii in de tuin,  zoals je ziet is dit nog maar een mager polletje.  Deze soort groeit gemakkelijk maar zaait zich nauwelijks uit.  Ze verschillen van de gewone sneeuwklokjes door hun glanzende blad en forsere bloemetjes.

Above the Galanthus elwesii in the garden. This snowdrop grows easily but is hardly self sowing.  The difference with the usual snowdrop is the glossy foliage and the bigger flowers.Dit is de Galanthus 'S. Arnott'.  Een sneeuwklokje met vrij lange stengels en een mooie ronde bloem. Een stevige heerlijk geurende sneeuwklok, daarvoor moet je hem wel binnenhalen want buiten is het te koud om de geur waar te nemen.

This is Galanthus 'S. Arnott'. A snowdrop with rather long stems and pretty shaped round flowers.  A strong snowdrop with lovely fragrance but outside it is too cold to perceive the fragrance so better take it indoors to have the joy of it.


Galanthus nivalis 'Flore Pleno' is een dubbelbloemig sneeuwklokje en wordt al gekweekt sinds 1703. Dit sneeuwklokje heeft korte steeltjes, breidt zich gemakkelijk uit en is een juweeltje voor de wildere tuin.

Galanthus nivalis 'Flore Pleno' is a double one and already cultvated since 1703.  This snowdrop has short stems, grows easily and a gem for the wild garden.  Heb vandaag ook wat sneeuwklokjes binnengehaald / Today I picked snowdrops to enjoy them inside."The snowdrop, Winter's timid child,
Awakes to life, bedew'd with tears"
- Mary Robinson -


Galanthus elwesii


Galanthus nivalis 'S. Arnott'


Zo worden ze in Engeland verkocht, in bosjes van zesendertig bloemetjes met een klimopblad en een touwje vastgebonden.

In this way they are sold in England, in bunches of thirty-six flowers with an ivy leaf and tied with raffia.zaterdag 16 februari 2013

HET TUINONTWERP (DEEL I) - THE DESIGN OF OUR GARDEN.Voor het huis langs de vaart - In front of the house along the canal.

Al weer lang geleden heb ik een cursus tuinarchitectuur gevolgd, het bestond uit de volgende onderdelen: tuinkunstgeschiedenis, tuintekenen, beplantingsleer, ontwerpen en beplantingsplannen maken. Toen wij hier 25 jaar geleden kwamen wonen en het terrein slechts bestond uit een moestuin waarmee je een heel weeshuis van groenten kon voorzien, een boomgaardje en een enorme houtopslag voor jaren stookplezier, kwam deze opleiding goed van pas en begonnen we dus met plannen maken.  De jongste creatieve dochter zou ook wel een tekening maken en dat werd onze droom, een gehéél ommuurde tuin zoals ze op onze vakanties naar Engeland had gezien.  Maar ja, dat is natuurlijk een zeer kostbare grap. Op onze zachte veengrond zou er zelfs waarschijnlijk geheid moeten worden.  Een neef van mijn man bracht uitkomst, hij had een veld vol coniferen, Cupressocyparis leylandii's staan.  Zo werd onze tuin geheel omringd met coniferen, zelfs langs de vaart. Hij had ook nog een collectie verschillende kamperfoelies, die kregen we er gratis bij waarvan ik voor een deel tot op heden nog plezier heb.  De tuin werd aangelegd volgens ons plan, maar door de jaren heen is er toch heel wat veranderd. Op de plek van de boomgaard kwam een kas en een witte tuin, de coniferen en bomen langs de vaart moesten gerooid omdat de dijk opgehoogd werd, de coniferen langs de weg werden, ondanks de jaarlijkse snoeibeurt, veel te breed en te hoog. Bovendien kwam er een ziekte in.  Deze zijn dus ook enkele jaren geleden gerooid, in plaats daarvan hebben we een lang hek laten plaatsen waar rozen en clematissen hun best doen.  Nu is er nog één zijkant die gedeeltelijk uit coniferen en elzen bestaat.  Het laatste project was een nieuwe garage, inmiddels anderhalf jaar geleden, waar we ook een overdekt terrasje aan de achterkant hebben gerealiseerd.
Het werd eens tijd voor revisie van mijn oude tuintekening, door de weersomstandigheden kon ik buiten nog weinig doen, dus de perfecte tijd voor dit karweitje.


De voorkant - The front side

A long time ago I did a training-course garden architecture,  split up in the following subjects: 
garden art, drawing, plantings and design.  When we came to live here for 25 years, the grounds consisted of just a vegetable patch, an orchard and a huge wood storage for years of heating pleasure,  so my training in designing gardens was pretty useful and we started to make plans.  Our youngest creative daughter was eager to make a design, yes and that was our dream, a totally walled garden as we had seen on our holidays in England.  But, you can understand, this is a very expensive joke. For the construction on our soft peaty soil there should probably be needed a lot of poles to drive into the ground, so this plan was off the table.  A cousin of my husband solved the problem, he had a field full of conifers, Cupressocyparis leylandii. Thus our garden was surrounded with conifers, even along the canal. The cousin also had a collection of honey suckles, which we got for free, of which some still give a lot of fragrance  in the garden. 
The garden was laid out according to our design, but over the years there has changed a lot.  On the spot of the orchard was realised a greenhouse and a white flowering garden, the Leylandiis and trees along the canal had to be lifted because of raising the dike.  The Leylandiis along the road were, despite the annual pruning too wide and too high.  Moreover, they got a disease.  These are also lifted a few years ago, instead a long fench was constructed, where roses and clematisses do their utmost. Now there is only one side of 20 meters which consists partly of Leylandiis and partly of Alder trees. Our latest project was a new garage, in the meantime one and a half year ago, where we also realized a covered terrace on the backside.  
As you see it was time to revise the old garden drawing and the perfect time to do this is in February, when gardenwork has been delayed by the weather.  

Onderstaand bloeit de éénjarige Cobae scandens 'Alba' in september over het het hek aan de achterzijde.

Below the annual Cobae scandens 'Alba'  is flowering over the gate in September.


De hoofdingang en het hek langs de weg -The main entrance and the fench along the road.


Following roses are planted along the fench: Etoile de Hollande, New Dawn, Excelsa, Rambling Rosie, Ghislaine de Féligonde, Meg, Penny Lane, Red Eden rose, Zephérine Drouhin, Paul's Scarlet, Bantry Bay, Guinée and Alchymist. These are my 2012 pictures, hoping 2013 will be a good rose year too.
Hierboven het ontwerp van de gehele tuin. Het tuingedeelte tussen de kas en de serre boven in de tekening ligt op een hoger niveau dan het grotere gedeelte beneden, omdat we aan een dijkje wonen. Vlak onder de kas is een dikke streep getekend, dat is nog een fundering van de professionele kassen die hier vroeger stonden, nu dienen ze nog als grondkering. Op verschillende plaatsen zijn afstapjes getekend.

Above you see the design of the total garden, the part between greenhouse and conservatory is on a higher level than the bigger part below, because we live on a small dike.  Just below the greenhouse is drawn a fat stripe, here are still the foundations of the professional greenhouses from the past, now we use them as retaining walls.  In various places are steps. 
De borders aan weerszijden van het pad bestaan uit een overwegend witte beplanting.  De rozen die hier staan zijn Mme Hardy, Glamis Castle, Alliance, White Wings en Elfe.

The borders on both sides of the path have mainly white flowering plants.  The roses in this part of the garden are Mme Hardy, Glamis Castle, Alliance, White Wings and Elfe.Hieronder dit tuingedeelte in het vroege voorjaar.
Below is an early spring picture from this part of the garden.
In de zomer wordt de trap naar het bordes van de serre overwoekerd door Clematis viticella 'Madame Julia Correvon' en aan de andere kant Clematis recta 'Purpurea'.

In summer the stairs to the balcony of the conservatory is overgrown by Clematis viticella 'Mme Julia Correvon'  and Clematis recta 'Purpurea'.
Dit is het uitzicht vanaf de serre over het beneden tuingedeelte,  het is mei want links bloeit de Wisteria floribunda 'Alba' over de pergola.

This is the view from the balcony of the conservatory on the lower part of the garden, it is May for on the left is the Wisteria floribunda 'Alba' flowering on the pergola.Dit vaak vergeten stukje tuin ligt naast de kas, op de tekening beneden de kas langs de fundering. Het is een moeilijke erg natte plek met aan de onderkant de heesters getekend die als achtergrond voor de border in de tuin beneden dienen. Het is een rustige groene plek met o.a.verschillende hosta's, varens en lysimachia's.

This often forgotten piece of garden is located next to the greenhouse along the foundations. It is a difficult very wet spot with on the other side the shrubs with are the background of the lower garden. It is a quiet green spot with among others various hostas, ferns and lysimachias.


Dit was dan het bovenste gedeelte van onze tuin, een volgende keer zal ik het beneden gedeelte uitleggen.
Als ik de foto's zie, kan ik bijna niet voorstellen dat het over enkele maanden weer zo groen zal zijn.  Er moet nog heel wat gebeuren voordat het zover is.

This was a brief explanation on our upper garden, a next time I shall explain the lower part. When I see above pictures I almost cannot imagine that after a few months it will be green again.  Before then, there is still a lot to be done.