donderdag 30 januari 2014

EEN WINTEROCHTEND - A WINTER MORNING

Een huiverige ochtend, zo koud is het deze winter nog niet geweest.  Op de dijk langs de Rotte waait een stevige wind uit het oosten, toch zijn de temperaturen slechts om het vriespunt.  Ik vind het ijskoud, maar kom op geen gezeur, het lijkt wel of ik niets meer gewend ben. Boven de horizon gloeit de lucht rood op, terwijl de zon nog niet te zien is.  Geluksmomenten, telkens als er weer een nieuwe dag begint.
Minutenlang kijk ik uit over het golvende water dat een rode gloed vertoont. Snarf houdt me geconcentreeerd in het oog, wanneer gebeurt er wat?


A chilly morning, this winter it has not been this cold yet. A strong eastern wind is blowing on the dike, yet the temperatures are just around freezing.  I think it's freezing cold, but come on no quibble, it looks like I'm no longer used to it. Above the horizon the sky glows red like a fire, while the sun is not yet in sight. Happy moments, every time when there is a new day beginning.  Minutes I watch the moving water which shows a red glow.  Snarf keeps focusing his eyes on me, when is happening something?


Snarf concentreert zich op de bal en mij.

Snarf has "the eye". Deze roestige objecten vormen een kunstwerk en staan er al sinds 1974. "Ritme van Drie", wat staat voor land, lucht en water.  Ik ben er aan gewend, ze staan er al zo lang, mooi vind ik het niet, maar ongetwijfeld zijn er massa's mensen die hier wel van houden.


These rusty objects are forming an artwork and are already there since 1974.  "Rhythm of Three", representing land, sky and water. I am used to it, they are there for so long, I do not like this kind of art, but undoubtedly there are many people who like this art very much.


Ondertussen komt aan de andere kant van de dijk de zon op. I

In the meantime on the other side of the dike the sun rises above the horizon.


 Jammer van de hoogspanningsmasten.

 Shame about the high voltage pylons.


Snarf heeft het nooit koud en wacht tot ik de lege fles gooi die hij op het oog heeft.

Snarf is never cold and is waiting until I throw the empty bottle he is focusing on.


Ik gooi niet want anders gaat hij ook nog zwemmen, krijgt hij reumatiek.

I don't throw, I don't want him swimming now, then he gets rheumatism.


De zon schijnt op de kale boomstammen die met hun voeten in het water staan, door de vele regen van de laatste weken is het kletsnat.

The sun is shining beautifully on the bare trunks standing with their feet in the water, soil is drenched, we had a lot of rain the last few weeks.  
Niet geïnteresseerd in die ganzen, alleen in zijn "vrouwtje" en de lege fles.

Not interested in those geese, only the empty bottle and me.


Het was weer een heerlijke ochtend!

It was another wonderful morning!


zondag 26 januari 2014

TUINORNAMENTEN - ORNAMENTS IN THE GARDEN

Voordat ik aan mijn tuinbeeldenverhaal begin, kom ik even op mijn vorige post terug betreffende Snarf en de kippen, hierover waren zo veel opmerkingen en vragen.  Deze border collie is slim, leuk, gek, macho en soms a-sociaal tegenover andere honden. Hij is niet bang van zwanen, ganzen, reigers, eenden en fazanten en vindt het zelfs leuk om reigers en fazanten op te jagen tot ze gaan vliegen en krijsen. Het is echter geen jachthond en heeft er nog nooit zelfs maar aan gedacht om er een te pakken. Hun geluid associeert hij met zijn piepbeesten en vindt hij leuk.   Hij heeft echter een klein hartje, als hij een vreemd en hard geluid hoort zoals vuurwerk enz. kruipt hij weg zoals vele honden,  maar die kippetjes maken een heel zacht tokkelend geluid met elkaar en zijn absoluut niet bang van hem, zij zijn gewend aan honden en paarden. Snarf snapt daar helemaal niets van en daarom moet hij er niets van hebben. Ze hebben hem zeker weten ook nog nooit in zijn neus gepikt. Hij vindt het vreemde, rare wezens. 


Before I start about garden ornaments, I come back on my former post concerning Snarf and the chicken, there were so many comments and questions. The border collie is clever, sweet, crazy, macho and sometimes anti-social towards other dogs.  He is not afraid of swans, geese, herons, ducks and pheasants and even likes scaring them up until they fly away and screech.  However, he is not a hunting dog and even never thought of making a catch. Their sound he associates with his squeaking toys which is fun. However, he has a little heart, when he hears a strange and loud noise like firework and so on, he crawls away like many dogs, but the chicken are clucking softly to each other and are absolutely not afraid, they are used to dogs and horses.  Snarf does not understand a thing of this and that's why he must have none of it. I am certain they never picked him in the nose, but for him they are strange and weird creatures.- Zomer -

Het is een feit dat ik van eenvoud in de tuin hou en vooral voor een onopgesmukte natuur ben, flora en fauna gaan immer boven harde materialen. Toen we hier 25 jaar geleden kwamen wonen en de lijnen voor de tuin uitgezet waren, kwam ik tot de ontdekking dat ik toch één ornament wilde:  een zonnewijzer.  Midden in de beneden tuin op het kruispunt van buxushaagjes daar mocht hij staan. Na twee jaar was het zover en werd hij geplaatst, ik heb er nooit spijt van gehad. Aanvankelijk werkte de zonnewijzer uitstekend, wijzend naar het noorden kon ik bij zon vrij nauwkeurig de tijd aflezen. Door de jaren heen is de beplanting flink gegroeid en is het toch meer en meer een ornament voor de sier geworden. Omdat ik nooit zo gecharmeerd ben van tuinornamenten in het algemeen, dacht ik het hierbij wel te laten..........


- Summer -

It's a fact I like simplicity in the garden and especially an unadorned nature, flora and fauna always before hard materials. When we moved here 25 years ago and the lines for the garden were plotted, I discovered I wanted only one ornament : a sundial. In the centre of the lower garden on the crossing of box hedges there it should be.  After two years it was so far and the sundial was placed, I never regretted.At first the sundial worked excellent, pointing to the north, at sun I could read the time fairly accurately.  Through the years the planting has grown and it is now more and more a decorative ornament. Because I am generally not so charmed of garden ornaments I was thinking we keep it by one......


Vandaag -  today


De kat vorige winter / The cat last winter

Toen mijn vader heel lang geleden zijn boerderij verkocht, kreeg hij heel veel tijd voor tuinieren, reizen en een nieuwe hobby, houtsnijden.  Hij maakte deze dikke kat uit één stuk loodzwaar hardhout, die wij aan het einde van het paadje van de boven naar de beneden tuin plaatste. 23 jaar weer en wind heeft verweerde sporen nagelaten maar het hout zal nooit verrotten.


De kat vandaag / The cat today.

Long ago, when my father sold his farm, he got plenty of time for gardening, travelling and a new hobby, woodcarving.  He made this fat cat outof one piece of very heavy hardwood, which we placed at the end of a path from the upper to the lower garden.  23 years of weather and wind has left weathered traces but the wood will never rot.


Viooltjes in de lente / pansies in spring.

Voor het midden van het schaduwtuintje achter het huis kocht ik lang geleden een simpele ijzeren standaard.  In het voorjaar zet ik hier een pot met viooltjes in, in de zomer wordt het een varen die ik in de kas of serre overhoud en in de winter plaats ik er een grote gouden bal op totdat het weer voorjaar wordt.
 

Een varen in de zomer / A fern in summer.

For the centre of my little shadow garden behind the house I bought long ago an iron standard to put a pot in. In spring there are pansies, in summer a fern which I keep in the  conservatory now  and in winter I decorate the standard with a big golden ball until spring.Een gouden bal in de winter / A golden ball in winter.


De vaas in de zomer / The vase in summer.

15 jaar geleden, na de bouw van de kas werd de boventuin aangepast. Een breed pad naar de kas met aan weerszijden borders, hoofdzakelijk wit beplant. Op een kruispunt zette ik ter onderbreking een siervaas. Als ik in de kas bezig ben, ligt er altijd speelgoed of een tennisbal voor de deur en staat Snarf te gluren achter de vaas totdat ik in actie kom.


De vaas vandaag / The vase today.

15 years ago, after building the greenhouse, the upper garden was adapted. A wide path to the greenhouse, on both sides borders with mainly white flowers.  On a crossing I put this decorative vase. When I am busy in the greenhouse, there are always toys or a tennisball in front of the door and Snarf is peeking behind the vase until I come in action.Ik hou van de diverse mossen die hierop groeien, alles wat te veel is kan ik in het voorjaar immers verwijderen.

I love the variety of mosses that grow on it. If it is too much after all, I can remove in spring.

Voorjaar/zomer

Een vogeldrinkbadje op zuil in het moerasachtige gedeelte naast de kas.  Een moeilijk stukje tuin waar altijd weer brandnetels en ander hardnekkig onkruid opkomt, toch is het door de jaren heen uitgegroeid van een rommelig achteraf hoekje tot een vrolijk geheel van vochtminnende planten, zoals o.a. primula's, varens en hosta's.


Spring/summer

A birdbath on pedestal in the boggy area next to the greenhouse.  A difficult part of the garden where always nettles and stubborn weeds grow, yet it has become over the years from a messy corner to a cheerful spot of moisture loving plants, as primulas, ferns, hostas and more. 


Vandaag / today


Met viooltjes in het voorjaar / with pansies in spring.

Twee gietijzeren vazen hebben de stamrozen aan het eind van deze buxus haagjes vervangen. De rozen waren 23 jaar oud en versleten,  mede doordat ze door de omringende heesters meer en meer in de schaduw kwamen te staan.  I


Two white roses on stem are replaced by two cast iron vases.  The roses were old and worn out, also caused by the mature growing Magnolia and Abies which give too much shadow for these roses now.


Vandaag / today


In de zomer / In summer

En dit is "Flora" dan!  Een tuinbeelden bedrijf dat er mee stopte, bood alles aan met grote kortingen en ik rij daar vaak langs. Dus ging ik er eens kijken en daar stond Flora, ik kwam, zag haar en  zij overwon. Flora mocht mee naar huis. Het was een superzware vracht in mijn autootje.  Eenmaal thuis werd ze met vereende krachten op een tijdelijke plek gezet. Ik had haar gekocht zonder na te denken waar ik haar kon plaatsen. Drie jaar geleden heeft ze pas haar definitieve plek veroverd, tegen de met Hedera begroeide afscheiding. Er om heen groeit de prachtige witte roos van Louis Lens, Guirlande d'Amour.  Elke ochtend loop ik langs haar naar het hek als ik met Snarf ga wandelen en wens haar een goede morgen.

In de lente / In spring

And this is "Flora"!  A garden company that stopped their business offered everything against bargain prices and I very often drive past and see all those ugly concrete ornaments. I stopped and had a look what they were offering and there was Flora, I came, I saw her and she triumphed. I took her home. It was a very heavy load in my car and at home we put her on a temporary spot by joined forces. I had bought without thinking where to install her. It took three years before she won her final place against the Hedera fence. The beautiful white rose 'Guirlande d'Amour'  is now growing around her shoulders and every early morning when I pass her with Snarf for our walk I wish her a Good Morning.Vandaag /  Today


Onze laatste aanwinst :  de haas.  Deze heb ik op vakantie in Engeland vorig jaar van mijn man gekregen.  Ik vind hem prachtig maar ik heb er wel heel goed over nagedacht.  In de zomer zit hij in het gras wat ik eromheen langer laat groeien. In de winter houdt hij ons gezelschap in de woonkamer.


Our latest addition: the hare.  It is a present from F., my husband, on holidays in England last year. I think this hare is beautiful and yes I have been thinking beforehand very good where to place this friend. Summertime he spends in the grass in the garden and now he is good company in our living room.

Wat erg, ik dacht dat ik niet van tuinornamenten hield. In 25 jaar staat er toch heel wat. Eén ding moet wel gezegd worden, je ziet er in de tuin altijd maar één tegelijk, dus ze vallen beslist niet op en dat is ook de bedoeling.

How strange, I thought I did not like garden ornaments.  In 25 years there are still a lot of them. One thing must be said, you only see one at the time in the garden, so they certainly are not too showy and that is the intention. 


zondag 19 januari 2014

BLOEI IN DE JANUARI TUIN - FLOWER GARDEN IN JANUARY

Inmiddels zitten we al in de tweede helft van januari en het is nog steeds geen winter.  Zullen we die nu overslaan en geruisloos overstappen naar het voorjaar?  Je zou het bijna gaan hopen als je in de tuin rondloopt.  Heb afgelopen week de sneeuwklokjes die al witte puntjes laten zien, ontdaan van afgevallen blad en takken, zodat het er plaatselijk een klein beetje toonbaar uitziet als ze gaan bloeien, zo ook de kerstrozen die overal dikke knoppen vormen en enkelen hun bloemenpracht al laten zien.
Op de zonnige momenten heb ik wat foto's gemaakt in de tuin van wat er zoal te zien is.


Now we are already in the second half of January and no winter to be seen. Shall we skip that now and silently switch to spring? You could almost go hoping when you walk around in the garden. The snowdrops show white points so I got rid of fallen leaves and twigs around the spots last week. The Hellebores have formed thick buds everywhere and some show already their floral beauty. On the sunny moments of the last few days I took some pictures of what is seen in the garden at this moment.   
  Prunus subhirtella autumnalis 'Rosea' bloeit onafgebroken vanaf november.

Prunus subhirtella autumnalis 'Rosea'  flowers continuously from November. 


De oude bloeiwijzen van de Miscanthus sinensis steken mooi af tegen de blauwe hemel.

The old inflorescences of the Miscanthus sinensis show beautifully against the blue sky.


De kegels van de Abies koreana.

The cones of the Abies koreana.


De 'Sneeuwwitje' rozen op stam blijven doorbloeien.

The 'Snowwhite' roses on stem are blooming continuously. 


De knoppen van de Viburnum tinus 'Gwenllian' gaan langzaam open.

The buds of the Viburnum tinus 'Gwenllian' slowly open.


Een nieuwe hortensia bloem tussen de verdorde exemplaren.

A new Hydranea flower among the withered ones.Hamamelis 'Jelena'


Hamamelis 'Arnold's Promise'


En zoals altijd is Snarf er bij, starende naar zijn 'tekkel'. Er moet gegooid worden, dan kan hij zijn rondje renbaan doen.

And as always Snarf is there, staring at his 'dachshund'. There must be thrown,so that he can do his racecourse round.
Even later zien we dat we onze buurkippen op visite hebben en Snarf verdwijnt onmiddellijk door de open keukendeur naar binnen om zich onder mijn bureau te verschuilen, de bangerik.

A moment later we see our neighbour chickens are visiting us and Snarf disappears immediately through the open kitchen door to hide himself under my desk, the coward.