woensdag 27 augustus 2014

SNARF EN SHAUN HET SCHAAP - SNARF AND SHAUN THE SHEEP

Zoals trouwe lezers van deze blog wel weten, heeft Snarf een mand vol piepend speelgoed. Alle voorwerpen hebben een naam, die hij zelf kan onthouden. De mand met speelgoed staat in de huiskamer en normaal gesproken speelt hij er mee binnen.  Ik breng echter veel tijd buiten door wat Snarf heerlijk vindt. In de tuin spelen we met tennis- of voetbal maar als ik niet met hem bezig ben, haalt hij binnen steeds andere speelgoedjes om mij te verleiden.  Aan het eind van de week is de halve mand leeg. Voordat ik het gras ga maaien moet ik alles verzamelen, schoonmaken en dan gaat het terug in de mand. 
  

Regular readers of this blog know Snarf has a basket full of squeaky toys.  All objects have a name he can remember himself.  The basket is in the livingroom and normally he plays with the toys inside. Snarf loves to be outside spending the time with me in the garden.  We play with the tennisball or football, but when I don't keep him busy, he is going to get inside a toy to tempt me to play. At the end of the week half the basket is empty.  Before mowing the lawn (too nice word for my grass) I have to collect all the toys from the grass, clean them and put them back in the basket.   Vandaag had hij voorzichtig Shaun bij me neergelegd (Shaun is het schaap uit de kindertelevisieserie "Shaun het Schaap" van de BBC), daarna rende hij vlug terug om zich half achter een heesterroos te verschuilen. De bedoeling is dat ik Shaun weg laat rennen (gooien en laten piepen) als een schaap , waarna hij hem weer razendsnel bij me terugbrengt.........
   

Today he carefully put Shaun behind me (Shaun is the sheep of the BBC tv series for children), ran back and hide himself behind a shrub rose.  The intention is that I let Shaun run (throw and squeak) like a sheep, after which he brings the sheep back to me.................Of hij doet er iets anders mee. Hier vangt hij Shaun, de buit is binnen, pakt hem bij zijn nekvel en schudt zijn prooi heftig heen en weer, Shaun piept als een bezetene totdat er zogenaamd geen leven meer in zit. Niet zo best voor Shaun.


.......Or he does something else. Here he has caught Shaun, grabs him by the scruff of the neck and shakes him violently back and forth, Shaun squeaks like crazy until there is supposedly no life in it. Not so good for Shaun.


Dan brengt hij de dooie Shaun bij me.

Then he brings the dead Shaun to me.


"Ah daar ligt ook een bal, maar die wil ik nu niet, we zijn toch met Shaun bezig?"

"Ah, there is ball too, but I don't want the ball now, please throw Shaun again". 


"Ik ben er weer klaar voor hoor, kom op".

"I am ready, come on".


Ik gooi Shaun niet klakkeloos naar hem toe maar ver achter me zodat hij de tuin rond moet rennen, de renbaan zogezegd.


I don't throw Shaun straight to him but far behind me, in this way has to run around the garden, the socalled racecourse.
En zo gaan we maar door, eindeloos plezier.

And so we are going on, endless fun.


donderdag 21 augustus 2014

NIETS VERANDERLIJKER DAN HET WEER - NOTHING MORE CHANGEABLE THAN WEATHER


Het frisse weer van de laatste week is heerlijk. Hou best van wat warmte maar het vermindert mijn activiteiten wel enigszins.  Vooral op de hondenwandeling in de vroege morgen merk je dat we nu echt in de nazomer zitten, ik geniet ervan.  Het koele windje, de geur van aarde en planten en regelmatig een onverwachte fikse regenbui, houden Snarf en mij fris en vrolijk. We genieten volop van de zwaluwen die laag overvliegen op zoek naar insecten, de wilde konijntjes die aan de randen van de velden aan het gras knabbelen en vanmorgen werden we zelfs verrast door een koppel patrijzen.  Op het smalle pad tussen de struiken liep er één voor Snarf uit, dacht eerst dat het een kipje van de buren was maar dan zou ze te ver van huis verdwaald zijn, kan dus niet.  Ik was nog geen tien meter verder toen ze vlak voor me opvlogen, ik telde er wel negen. Een prachtig gezicht maar het ging te snel voor een foto.  Patrijzen kom ik zelden tegen, als ik ze zie zijn ze altijd met meerdere. Fazanten die er eleganter uitzien, zeker het mannetje, zien we bijna dagelijks. Snarf vindt het altijd leuk als ze krijsend opvliegen. 
In het moeras zagen we in de verte wel onze zilverreiger, bezig met fourageren.  Als ik deze route loop, is hij er 's morgens bijna altijd.


The cool weather of last week is lovely. I surely love some heat but it reduces my activities somewhat. Particularly on the early morning dogwalk you notice that we really are in late summer. The cool wind, the scent of earth and fading plants and frequently an unexpected downpour keep Snarf and me crisp and happy. We enjoy the swallows flying low searching for insects, the wild rabbits nibbling on the grass at the edges of the fields en this morning we were even surprised by a flock of partridges. On the narrow path between shrubs one partridge was walking ahead of Snarf. First moment I thought it was a little chicken of our neighbours, but then it would be lost too far from home.  I was not ten yards away when they flew in front of me, I counted up to nine. A beautiful sight but too fast for a picture. Partridges I rarely see in this area. When I see them they are always with others.  We almost see daily pheasants which are more elegant, certainly the male. Snarf always like it when they fly away shrieking, strange, because he is afraid of little chickens.
In the distance in the swamp we did see our white egret, busy foraging.Aan de waterkant bloeit o.a. Lythrum salicaria of gewoon kattenstaarten en

On the waterside are flowering Lythrum salicaria or ordinary called spiked loosestrife and.... 
heerlijk geurende munt en........

fragrant mint and....


de Butomus umbellatus, de zwanenbloem. De bloem heet in ons land zwanenbloem omdat de stampers een vorm hebben die sterk op sierlijke zwaantjes lijken. Ze is wettelijk beschermd maar dat betekent echt niet dat de plant zeldzaam is. De zwanenbloem is vrij algemeen en doet het goed in sloten die jaarlijks geschoond worden. Deze schoonmaakbeurten houden zijn leefmilieu in stand, de zwanenbloem houdt van voedselrijk water.  Het is een favoriete waterplant van mij, wonderschoon wiegen de bloemen deze morgen in de wind en ze bloeien lang door dit jaar.


the Butomus umbellatus, the flowering rush.  The flower is called swansflower in our country because the pistols have a shape that resemble graceful swans.  She is legally protected, however, the plant is not rare.  The plant is quite common and grows well in ditches that are cleaned annually.  These cleanings are good for their habitat, the flowering rush loves nutrient-rich water.  It is one of my favourite waterplants, this morning the wondrously beautiful flowers are cradling in the wind and they are flowerin on and on this year. 


Donkere wolken zorgen voor een dreigende regenbui en aan de overkant van het water is een trekker bezig het paardenpad te egaliseren.

Dark clouds provide an imminent shower and on the other side of the water a tractor is smoothing the horse track.

Snarf gaat onverdroten voort.....

Snarf relentlessly continues.....


Terug van ons rondje moeras is de zilverreiger er nog steeds.

Back from our tour around the swamp, the egret is still there.


Thuis zien we de regenboog.

At home we see the rainbow.


De volgende dag hetzelfde weer, donkere wolken, een beetje zon.

Next day the same weather, a bit of sun, dark clouds.


Het wordt erg donker en......

More dark clouds and........


Een regenbui.....

A shower...


We schuilen een beetje onder de bomen tot het stopt en zien een stel futen die met elkaar flirten.


We shelter under the trees until it stops and see a couple of grebes flirting with each other.Als we thuiskomen ziet de tuin er zo uit,  ja het is echt nazomer, ik zou bijna zeggen herfst.


When we come home the garden is like this, yes it is really late summer, I won't say autumn.

Na al die nattigheid is het binnen goed toeven en heb ik mijn, dit jaar, weinige dahlia's op een vaasje gezet.


After all that wetness it's good to be inside again and I have put some of my, this year, sparsely dahlias in a vase.Een vaasje kleur tussen een aantal van mijn geliefde boeken.

A vase of colour between some of my beloved books.


Enkele bloemen op de tafel en Snarf op de shabby chique bank, intussen is het allemaal meer shabby dan chique.


Some flowers on the table and Snarf on the shabby chic couch, in the meantime it's all more shabby than chic.


En bij Snarf vallen langzaam maar zeker de luiken toe.


And Snarf is slowly but surely closing his eyes.

vrijdag 15 augustus 2014

EEN GEWONE TUINDAG - JUST A GARDENING DAY


Ik was op weg naar de kas en kwam langs mijn grote pot met Tithonia rotundifolia.  Waarom deze wonderschone Mexicaanse éénjarige in een pot gepoot ?  De konijnen........  Van vorig jaar verzameld zaad had ik ze dit voorjaar in de kas voorgezaaid om ze later in de tuin te integreren.  Toen ik aan het uitplanten van de Tithonia's toe was, waren de eerder uitgeplante Zinnia's, stokrozen en riddersporen al op- of aangegeten.  Cosmea's en leeuwenbekken lusten ze blijkbaar niet, want die staan in volle bloei.  Voor de zekerheid heb ik toen enkele Tithonia's in een grote pot gezet en die doen het geweldig.
De Tithonia rotundifolia is een Mexicaanse zonnebloem die houdt van een droog en warm klimaat.  Ze wordt van 90 tot 150 cm. hoog en is aantrekkelijk voor bijen en vlinders.


On my way to the greenhouse I came along a big tub with Tithonia rotundifolia. Why have I planted this wonderful Mexican annual in a tub? The bunnies...... I sowed them in spring in the greenhouse from collected seed of last year to integrate them later in the garden.  When I was going on to plant them out, the earlier planted Zinnias, hollyhocks and larkspurs were almost all eaten by the bunnies. Apparently rabbits don't like Cosmeas and snapdragons because they are in full bloom. For sure I put some Tithonias in a big tub and so they are doing great.  
The Tithonia rotundifolia is a Mexican sunflower for a dry and warm climate.  They grow from 90 to 150 cm high and are attractive for bees and butterflies.Na de bloei vormen ze aantrekkelijke zaadbollen, waarvan ik de zaden oogst als ze rijp zijn. 


After flowering they form attractive seedheads, of which I collect the seeds after ripening.


Als ik de kas binnenkom, komt me een heerlijke exotische geur tegemoet.  Er bloeit één bloem van de Gardenia, waar ik aan blijf snuffelen.  Gelukkig zitten er nog meer knoppen in die naar ik hoop ook open zullen gaan.


When I go into the greenhouse, a delicious exotic fragrance meets me.  One flower of the Gardenia has opened, and it keeps me sniffing.  Fortunately there are more buds which hopefully will come into flower soon.In de kas is werk aan de winkel, de uitgebloeide en verwelkte clematis wordt kortgeknipt, mijn handige hulp staat al achter de kruiwagen. Uit de wirwar van beschimmelde, zwarte clematisstengels die ik op de trap boven van de tralies afknip komt een dood roodborstje, er is niet veel meer van over dan een skeletje met wat veertjes, wat zielig dat dit vogeltje verstrengeld is geraakt.  Tegen het glas van de kas zitten achter de clematis heel veel huisjesslakken die ik in een bakje op de zaaitafel gooi. Ze kruipen er natuurlijk gelijk weer uit.  


In the greenhouse is work to be done, the faded and wilted clematis is cut short, my handy help is already behind the wheelbarrow.  From the tangle of moldy, black clematis stems which I cut off the bars standing on the stairs, appears a dead robin, no more left than a skeleton with some feathers, so sad that this little bird has become entangled.  Against the glass of the greenhouse behind the clematis are many snails which I throw in a plastic bowl on the sowing table. Of course they climb right out again.  Ik pak het bakje en gooi het met een grote boog leeg over de vaart, arme slakken, ik voel me best slecht na deze impulsieve handeling.

I grab the bowl and toss it empty with a bow across the canal, poor snails, I feel rather bad after this impulsive action.


Na dit warme en smerige karweitje ben ik toe aan een douchebeurt en daarna kom ik terug in de kas met een lekker kopje thee.  Voor het eerst in mijn leven een echte 'selfie' gemaakt, haha, hoe ouder hoe gekker.


After this warm and filthy chore I need a shower and then I'll turn back into the greenhouse with a nice cup of tea.  For the first time in my life I made a real 'selfie', haha, old and silly woman.


Een éénpersoons thee en taart voor......... Nee, de taart die ik is gelukkig niet helemaal voor mezelf maar heb ik voor de foto naar de kas meegenomen. Voor wie het recept wil weten, het is gewoon biscuitdeeg met als vulling crème fraîche en cream cheese met daarop bosbessen, aardbeien en bramen.


Tea for one and cake for............ No, this cake is fortunately not only for me, but I took it to the greenhouse for the picture.  Easy recipe, it's just a biscuit dough filled with a mixture of sour cream and cream cheese with on top blackberries, strawberries and blueberries.
  


Ik ga er aan beginnen hoor, wie ook een kopje thee met taart wil, is welkom aan mijn virtuele tafel.

I'm going to start,  you are welcome on my virtual table for this afternoon tea.