dinsdag 27 oktober 2015

EEN BEZOEK AAN HET MUIDERSLOT - A VISIT TO THE CASTLE OF MUIDEN.

Vorige week hadden de kleinkinderen herfstvakantie dus kwamen de jongens een paar nachtjes bij ons logeren. Zeker nu ze wat ouder zijn, gaan we altijd een dagje met ze op stap en dat valt zowaar niet mee, ze hebben al zoveel gezien en gedaan.  Dit keer besloten we om naar het Muiderslot te gaan en dat bleek geen verkeerde keuze.     
        
Last week grandchildren had autumn holidays from school, so the boys stayed some nights with us. Certainly now that they are older, we always make a  daytrip and that´s just not that easy, they have done and seen already so many things.  This time we decided to visit the Castle of Muiden and that appeared not to be a wrong choice at all.

                          

Oost-Indische kers bloeit nog in de kruidentuin bij het Muiderslot.

Nasturtiums are still flowering in the herbal garden of the castle.
Muiden is een mooi oud stadje met een sfeervolle haven. Het was een aardige wandeling naar het slot wat we van verre al zagen liggen op de strategische plek aan de monding van de rivier de Vecht, de belangrijkste vaarroute naar Utrecht. Graaf Floris V liet rond 1285 deze stenen vesting bouwen. Tijdens een valkenjacht in 1296 werd Floris V echter door zijn eigen edelen ontvoerd en op brute wijze vermoord en werd zijn kasteel vernield.  Vanaf 1370 werd het oorspronkelijke Muiderslot in ere hersteld en uitgebreid met de woonvleugel aan de kant van de Zuiderzee (IJsselmeer). In 1576 werd het slot nog eens versterkt met aarden wallen en bastions. Zeven eeuwen lang heeft het Muiderslot een belangrijke rol gespeeld in de waterdefensie en als onderdeel van de waterlinies in de verdediging van Holland..Muiden is a pretty old town with an atmospheric harbor. From our parking place outside the centre, it was a nice walk to the castle, which we saw from afar at the strategic location at the mouth of the river Vecht, the most important waterway to the diocese of Utrecht. In around 1285, the Count of Holland Floris V ordered the construction of this stone fortress. In 1296, Floris V was kidnapped during a falcon hunt and later murdered by his own nobles and his castle was destroyed. From 1370, the original Muiderslot was restored and expanded with a residential wing facing Zuiderzee (IJsselmeer). The castle was strengthened with earthen walls and bastions in 1576.  For seven centuries the castle Muiderslot has played an important part in protecting the country against water and as a part of the Dutch Waterline, a line of defences against foreign invaders.De kookplaats in de keuken.

The cooking place in the kitchen.

We begonnen met een rondleiding door het kasteel waar de ingerichte kamers de sfeer ademen van de Hollandse Gouden Eeuw.
Wat ik nog niet wist, was dat ons aller Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647)  in de Gouden Eeuw op het Muiderslot heeft gewoond.  We kennen allemaal de bekende P.C. Hooftstraat in Amsterdam en de P.C. Hooft-prijs, wat een van de belangrijkste literatuurprijzen in het Nederlands taalgebied is. Maar wie was P.C. Hooft eigenlijk?  Een bekende dichter ja, dat wist ik wel maar verder........ 
Hij was dus inderdaad vooral bekend door zijn vele gedichten, sonnetten, brieven en toneelspelen. Zijn vader was koopman en burgemeester van Amsterdam, maar Pieter's interesse ging meer uit naar literatuur, geschiedenis, staatkunde, kunst en wetenschap. In 1609 werd hij benoemd tot drost van Muiden en baljuw van het Gooiland. In die functie woonde hij 38 jaar op het Muiderslot en gaf het kasteel het rijke aanzien van de Hollandse renaissance. Een mooi stilleven in de eetkamer.

A beautiful still life in the dining room.

We started with a tour of the castle's furnished rooms where the idyllic Dutch Golden Age is recalled. 
What I did not yet know was, that our Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) lived at the Muiderslot in the Golden Age.  We all know the well-known P.C. Hooftstreet in Amsterdam and the P.C. Hooft-award, as one of the most important literature awards in Dutch language area. 
But who was P.C. Hooft? A famous poet, that was what I knew but further.......
Indeed, he was particularly known by his many poems, letters, sonnets and plays. His father was a merchant and mayor, but Pieter's interests were more to literature, history, politics, art and science. In 1609 he was appointed as sheriff of Muiden and bailiff of Gooiland. By virtue of those positions, he lived in Muiderslot for 38 years and transformed the castle in the prosperous style of the Dutch Renaissance. Painting by Jan Adam Kruseman (1852) of P.C. Hooft and his friends: Joost van den Vondel, Anna Roemer Visscher, Maria Tesselschade Visscher, Constantijn Huygens, Casper Barlaeus, Gerard Vossius, Hugo de Groot, Laurens Reael en Dirck Sweelinck.

In Muiden was het voor P.C. Hooft wel eenzamer dan in Amsterdam. In een van zijn brieven schrijft hij dan ook: 'De eene dagh is gelijck den ander'.  Daarom nodigde hij vooral 's zomers veelvuldig vrienden en gasten uit. Later, in de 19e eeuw, is dit de Muiderkring genoemd.

Hooft is vooral bekend om zijn liefdespoëzie. Zijn grote inspiratiebron en muze was de dichteres Maria Tesselschade.  Hij schreef voor haar het volgende gedichtje:

O lofrijk keeltje!  Nadat gij
al 's werelds stemmen was voorbij
gestreefd, en zat der aardse dingen,
ontbrak er meer niet dan partij
met 's hemels engelen te zingen.


In far-off Muiden P.C. Hooft found himself living a more isolated existence. For example, in one of his letter he lamented: 'Every day is the same'.  Consequently, he frequently invited friends and other visitors, particularly in summer.  Later, during the nineteenth-century, these guests became known as the 'Muiden Circle'. 

Hooft is especially known by his love poems. His great inspiration and muse was poetess Maria Tesselschade.  He wrote for her the following poem: 

O little throat full of praise! After you had
outpaced all world's voices,
and had enough of the earthly things,
there only was wanted to sing a party 
with angles in heaven.
De rondleiding is in vakanties vooral op de jeugd gericht. De jongens waren geïnteresseerd en vooral de oudste stelde veel zinnige, maar ook onzinnige vragen aan de gids. Na afloop konden ze dan eindelijk aan de toren- en ridderroute beginnen, een Middeleeuwse speurtocht. Zij gingen zeer serieus te werk, toch raakte oudste zijn boekje kwijt onderweg en moest, nadat we een nieuw boekje gevraagd hadden, opnieuw beginnen.  Jongste legde zijn boekje ergens even neer en vroeg oma het even te pakken. Oma had echter een verkeerd boekje van een andere aankomende ridder gepakt. Dat werd me niet in dank afgenomen.
Na alle strubbelingen hadden ze uiteindelijk toch alle vragen goed beantwoord, stickers geplakt, en lakzegels geslagen. Als beloning werden ze tot ridder geslagen en kregen een medaille.In holidays tours are especially aimed at youth. The boys were interested and particularly the elder asked the guide many sensible but also absurd questions.  Afterwards, they could finally start the tower and knight route, a quest in the Middle Ages, that´s where they came for.  They were very seriously working, still underway eldest lost his booklet and after asking for a new one, he had to start again. Youngest put his booklet on a table and grandma took it but it was a wrong one from another upcoming knight. That was not appreciated.
After all struggles, they had finally answered all questions well, stickers pasted and wax seals beaten. As a reward they were beaten to knight and got a medal.
Heerlijk weer naar buiten, daar is op de binnenplaats een roofvogeldemonstratie aan de gang. De valk heeft zich hier even op de versierselen van de put geïnstalleerd.

Nice to go outside again. On the courtyard a demonstration of birds of prey just has started. The falcon has installed himself for a moment on the regalia of the well.

We verlaten de binnenplaats en gaan over de brug richting kasteeltuin. Toen P.C. Hooft op het Muiderslot kwam wonen, liet hij meteen de tuinen en de pruimenboomgaard aanleggen. De tuinen zijn aangelegd zoals in de 17e eeuw gebruikelijk was, voor de sier en voor de kweek. De beuken loofgang   verdeelt de tuin in een Warmoeshof en een Kruidhof. Achter het kasteel ligt de pruimenboomgaard die in 2007 opnieuw werd aangeplant. Hier komt de uitdrukking ´tot in de pruimentijd!´ vandaan. Met deze woorden zwaaide P.C. Hooft zijn gasten uit.


We leave the courtyard to go to the castle garden on the other side of the bridge. When P.C. Hooft came to live at Muiderslot, the gardens and plum orchard were made at once.  As customary in the seventeenth century, the beautiful historic gardens are still used for decorative and practical purposes. The berceau of beech divides the grounds into a vegetable garden with veggies from earlier times, and a herb garden, with herbs for the kitchen, for medicinal purposes and for making dyes. Behind the castle is the plum orchard. This orchard is the source of the expression "See you when the plums appear again!".  P.C. Hooft used to bid his guests farewell with this expression.
De beukenstammen zijn helemaal vergroeid met het ijzeren frame van het berceau en aan de voet van de beukenhaag bloeien rijen Cyclaampjes.The beech trunks are completely fused with the iron frame of the berceau and at the foot of the beech are blooming rows of Cyclamen.
De prachtige kruidentuin  -  The beautiful herb garden


Er staan ook aardig wat ornamenten in de tuin waarvan ik alleen deze laat zien. Het is Tesseltje, een bronzen beeld gemaakt door Gerarda Rueter in 1971.
Maria Tesselschade was één van Hooft's dierbare gasten die door hem liefkozend tesseltje werd genoemd. Zij kwam naar het Muiderslot om te zingen, schrijven en haar gedichten voor te dragen.

There are also ornaments in the garden of which I only show you this one. It is Tesseltje, a bronze made by Gerarda Rueter in 1971.
Tesseltje was Hooft's pet name for one of his favourite guests, Maria Tesselschade. She came to Muiderslot to sing and to write and read her poems to the other visitors.

Het kasteel gezien vanuit de moestuin.

The castle seen from the vegetable garden.Na een vermoeiende maar gezellige dag lopen we langs de Vecht terug naar de auto om weer op huis aan te gaan.

After a tiring but enjoyable day we walk back to the car along the Vecht to go home again.
In Muiden vergapen de jongens zich nog in een étalage met o.a. Disney figuren.

In Muiden the boys marvel in a shop window with Disney characters.
Thuis worden we opgewacht door een nog slaperige Snarf, hij heeft zich doodverveeld.

At home we are greeted by a sleepy Snarf, he's bored to death.zondag 18 oktober 2015

MIJN SCHAT VAN DE WEEK - TREASURE OF THE WEEK


Tja, nu heb ik een probleem, een luxe probleem.  Een paar jaar geleden begon ik hier met het schrijven van korte stukjes over mijn tuin en de natuur, met daarbij enkele foto's. Hoewel ik helemaal geen fotograaf ben, is dit door de jaren heen uitgegroeid tot heel veel foto's maken en minder schrijven. Jammer, omdat ik graag overbreng wat ik buiten beleef en zie. Het wordt steeds moeilijker kiezen maar ik kan en wil ook geen tijd vinden om hier dagelijks mee bezig te zijn.  
Na alle foto's van de week op de pc gezet te hebben, kwam het getreuzel, doe ik dit of doe ik dat......
Hebben jullie dit ook?  Of gaan jullie allemaal gericht te werk, ik ben nogal een twijfelaar.

Dit wordt dus weer een (te) lange fotoreeks met mooiste buitenmomenten van de week. Slechts een keuze want het buitenleven is zo mooi, als je er maar oog voor hebt!


Well, I have a problem, a luxury problem. Some years ago I started short pieces of writing about my garden and nature, with some photos. Although I'm not a photographer, this has grown over the years to taking lots of pictures and less writing. Too bad, because I like to convey my experiences and what I see outside.  It's also becoming increasingly difficult to choose, but I cannot and will not find time to be working on it dayly.
After to have put all the photos of the week on the PC dawdling came, shall I do this or shall I do that.....  Do your recognize this?  Or are you all working straight ahead, I'm kind of a doubter.

This will be again a (too) long photo series of my most wonderful outdoor moments of the week. Only a choice,  for if you only have an eye for, life outdoors is so beautiful!


Op een ochtend begin van de week.... 
           
One morning early in the week.......'s Morgens met Snarf naar de Rotte waar de zon mooi opkomt, temperaturen zijn flink gedaald, er staat een fris windje maar het is mooiiiii...... Ik verwonder me hier bijna dagelijks over, zou er iets mis met me zijn?  Wij lopen een van onze favoriete rondjes, eerst boven over de dijk, dan terug door de bosschages beneden, waar inmiddels felle zonnestralen tussen de bomen door verschijnen.
Early morning with Snarf to the river where the sun is rising beautifully, temperatures have fallen considerably, there is a fresh breeze but it's nice......I almost daily marvel about this, would there be something wrong with me?  We do one of our favorite walks, first on the dike with a view on the river and lakes, back through the bushes down, where in the meantime strong sun rays appear through the trees. 
Als we thuiskomen, worden we verwelkomd door een paar klokwinde bloemen (Cobaea scandens 'Alba') aan het hek.  Deze éénjarige klimmer begon laat met groeien en bloeien, maar zal doorgaan tot de vorst invalt. 
Coming home, we are welcomed by some flowers of the Cobaea scandens 'Alba' on the gate. This annual climber started late growing and flowering this year, but will continue until frost.Het helderblauwe loodkruid (Ceratostigma plumbaginoides) bloeit onvermoeibaar door op haar beste plek van de tuin.

The bright blue Ceratostigma blooms tirelessly in the best spot of the garden.Blij kijk ik naar de late Abessijnse gladiool (Gladiolus callianthus 'Murielae') die deze ochtend een heerlijke geur verspreidt.  De andere zijn al uitgebloeid en komende week ga ik de bollen uit de grond halen om op te slaan voor de winter.

I'm delighted of the late white peacock orchid, spreading a wonderful fragrance this morning. The others have already gone and coming week I will remove the bulbs from the ground to store them during winter.Maar dit is MIJN SCHAT VAN DE WEEK,  de blauwe winde (Ipoemoa 'Heavenly Blue'), met recht hemelsblauw genoemd.  Hoewel ik ze al vele malen in mijn tuin heb gehad, wilden ze dit jaar niet. Mijn fout! Ik had een flink aantal gezaaide plantjes in de kas maar kon dit keer moeilijk een geschikte plek in de tuin vinden. Gaf er weg aan vriendinnen en een aantal stonden midden zomer nog in te kleine potjes in de kas. Uiteindelijk plantte ik ze zo maar ergens in de tuin, er gebeurde niets, ze werden vergeten, totdat ik deze week, half oktober nota bene, dit zag............

But this is MY TREASURE OF THE WEEK, a 'Heavenly Blue' Morning Glory. Although I had them many times before in my garden, they did not want to grow this year. My fault!  I had rather a lot of sown young plants in the greenhouse but this time it was difficult to find a suitable place for them in the garden.  I gave a lot of them to gardening friends and some were still in the greenhouse by midsummer in too small pots. At last I planted them just somewhere in the garden, nothing happened, they were forgotten, until this week, nota bene mid October, I saw this.........Een andere ochtend deze week.......

Another morning this week.......


Er is verandering van weer op komst.  Een fascinerend gezicht, het helder blauw, de witte wolkjes en de zwarte vegen aan de lucht met daarachter de oranje gloed van de opkomende zon.
Heel veel foto's gemaakt, waarvan ik er twee laat zien.There is a change of weather ahead.  A fascinating sight, the bright blue sky with the white clouds and the black streaks with the orange glow of the rising sun behind. 
Snarf is alleen geïnteresseerd in krakende lege plastic flessen.

Snarf is only interested in creaking empty plastic bottles.
Thuis heel veel glanzende haardossen van de Clematis aan het hek, zo mooi.

At home many glossy hairs of Clematis seedpots on the fence, so beautiful.
Door de hoge Verbena bonariensis op de voorgrond, zien we de vergankelijkheid van de tuin.

Through the high growing Verbena bonariensis in the front, we see the fading garden.De paddenlelie of armeluisorchidee (Tricyrthus formosana) is nu op zijn mooist.

The toad lily is now on its best.Ik hoop dat de merels nog wat bessen voor ons overhouden, ik kan ze goed gebruiken voor de Kerst.

I hope the blackbirds leave some berries for us, I like to use them for Christmas decorations.


Gisteren.......

Yesterday.......Een sombere dag, waarop het weldra ging regenen.  's Morgens tijdens de wandeling zagen we deze zilverreiger in het moeras. Deze zien we hier nog niet dagelijks maar wel meer en meer.

Inktzwammen staan er echter genoeg.It soon started to rain on this gloomy day.  During our walk in the morning we saw above White Egret in the marsh.  We don't see this bird daily but more and more.

However, there are enough ink Fungi.Snarf wordt ongeduldig en lokt ons met zijn bal.

Snarf is unpatient and entices us with his ball.Het wordt een dag om binnen te zitten met de houtkachel aan.  Nog even een bos verse hortensia's geplukt, ja er verschijnen nog steeds spaarzaam nieuwe bloemen.
Een dag om lekkere dingen te koken en te bakken.   Kaarsen aan, hij een sapje, ik een wijntje. We beginnen met een courgette soepje van de laatste twee courgettes uit de kas. Een hertenbiefstukje met boontjes (niet uit de tuin) en als dessert clafoutis met Conference peren van onze boom in de tuin. Als dat geen genieten is.........
(Heb alleen een foto van de clafoutis, de andere foto's zagen er niet smakelijk uit, ik ben duidelijk geen 'food' fotograaf)


It is a day to stay inside with the fire on.  Cut some fresh Hydrangeas, yes there are still appearing sparingly new flowers.
It is a day for cooking and baking.  Candles on, he a juice, me a wine.  We start with zucchini soup from our last two zucchinis in the greenhouse.  A deer stake with haricots verts (not from the garden) and for dessert clafoutis with Conference pears from our own tree in the garden. Is not this a joy for the tastebuds.......
(Only have a photo of the clafoutis, the other photos did not look tasty, obviously I'm not a food photographer) Vanmorgen..........

This morning.......

Geen foto's van onze wandeling, het was ontzettend mistig.

No pictures of our walk, it was very foggy.Toen we thuiskwamen, begon het iets op te trekken. Na het late ontbijt maakte ik nog wat foto's in de tuin.

When we returned, the fog began to lift slightly. After a late breakfast I took some photos in the garden.


Op verschillende plekken tussen de beplanting bloeien de cyclaampjes (Cyclamus hederifolium).

On various spots between other plants and shrubs cyclamen are flowering on and on. En heel veel paddenlelies         -            And many toadfliliesEen oktober verrassing, zowaar nog een ontluikende bloem aan een Agapanthus.......

An October surprise, sure enough we have a budding flower to an Agapanthus.....De roos 'Mozart' speelt ook nog een riedeltje mee.

Rosa 'Mozart' is also playing a tune in autumn.
'The Fairy', zo gewoon, zo mooi ---- en dat tot ver in december.

Rosa 'The Fairy', so common, so beautiful........ showing flowers until far in December.Ik sta er dit jaar versteld van dat de slakken heel veel van mijn Hosta's met rust hebben gelaten. Ik toon slechts één foto, maar de meesten zijn weinig of niet aangetast en dat zonder slakkenkorrels, het is me een raadsel.

This year I am amazed that slugs have left alone many of my Hostas.  I only show one photo but most of the Hostas are little or not affected and that without slug pellets, it's a mystery.
De lucht boven het hek met een grote rookpluim van de verwarmde kassen.

The sky above the fence with a large smoke plume from the heated glasshouses.De roos 'Oranges and Lemons' laat voor de laatste keer dit jaar haar vrolijk gestreepte schoonheid zien.

Rosa 'Oranges and Lemons' shows for the last time this year her cheerful striped beauty.Tussen de Magnolia door zie je de planken met Keulse potten bij het tuinterras.  Ook deze worden weer binnengehaald komende week.

In a view through the Magnolia you see shelves with Cologne pots at the garden terrace.  I have to take them inside coming week, to store for winter.Spinnenwebben overal.

Cobwebs everywhere.Het zegelkruid (Nicandra physalodes) wat zich zelf verspreid heeft doordat er waarschijnlijk zaden in mijn zelfgemaakte compost zaten, bloeit nog volop bij de hortensia's.  Niet een plek waar ik ze gepoot zou hebben, maar in onze tuin mag veel, een soort van getemde wildernis. De zwarte zaaddozen zorgen ervoor dat ik nooit zonder zal komen te zitten.The Nicandra physalodes is spread by seeds, probably from my own compost heap. A huge plant is still flowering near my Hydrangeas. Not a spot where I should plant them, but in our garden is much allowed, sort of a tamed wilderness. The black seedpods make sure that I never will be without them.
Een ander wildernisje, de meest vochtige plek in de tuin naast de kas.  De één vindt het een rommeltje, de ander geniet van de herfstkleuren van de varens en de kruidige geur van half vergane glorie.

Another little wilderness, the most wet spot along the greenhouse.  One thinks it's a mess, the other enjoys autumncolours of the ferns and the spicy scent of decaying glory.Snarf sluipt overal achter me aan. 'Ja jongen we gaan nu naar binnen'.  En de rest van de dag zal ik bezig zijn met deze blog.

Hè, hè, het is klaar. De volgende keer wordt het echt korter!


Snarf sneaks around behind me.  'Yes my boy, we go inside'.  And the rest of the day I will be working on this blog.

Hè, hè, I have finished.  Next time it must be shorter!