maandag 17 september 2018

EEN GOED JAAR VOOR DE DAHLIA'S - A GREAT YEAR FOR THE DAHLIAS


De warmte van deze zomer heeft de dahlia's goed gedaan, sterker nog het is een geweldig jaar voor de Dahlia's. Dat is niet zo verwonderlijk als je weet dat dahlia's oorspronkelijk uit Mexico komen. Dahlia's omvatten zo'n 12 soorten die alle inheems zijn in Midden-Amerika, met name in Mexico.  Daar bestaan zelfs boomdahlia's die, naar men zegt, tot aan de hemelpoorten groeien.

De eerste vermelding, die van de Dahlia bekend is, komt voor in een boek dat Francisco Hermandez, lijfarts van Philips II van Spanje, in het jaar 1615 publiceerde. Hij beschrijft de Dahlia onder de inlandse naam Acoctii.  Daarna volgden meerdere meldingen en afbeeldingen van dahlia's, maar het duurde tot 1804 voordat de Dahlia echt werd geïntroduceerd en genoemd naar de Zweedse plantkundige Andreas Dahl.

De eerste dahliazaden werden in 1789 door Vicentes Cervantes, directeur van de Mexicaanse botanische tuin aan Abbé Cavantilles, directeur van de Koninklijk Tuinen in Madrid gezonden.
Om een lang verhaal kort te maken, het balletje gaat rollen in Europa en zaden en knollen verspreiden zich hier over diverse landen. In 1810 worden dahlia's in Nederland ingevoerd en reeds in 1813 wint de heer Arentz te Leiden gevuldbloemige dahlia's uit zaden. Vanaf die tijd werden de dahlia's rap gekruist en veredeld en kwam er een grote verscheidenheid op de markt. De huidige dahlia is dus een kruisingsproduct van de verschillende botanische soorten en wordt Dahlia Variabilis genoemd, verwijzend naar de grote kleuren- en vormenrijkdom.The hot summer was good for the Dahlias, in fact it's a great year for the dahlias. That's not surprising as you know Dahlias are native to Mexico. There are about 12 species of dahlias all native to Central America and Mexico. There are even tree dahlias that are said to grow towards the gates of heaven.

The first known record of dahlias is noticed in a book published by Francisco Hermandez, physician to Philips II of Spain, in 1615. He describes the flower under the Mexican name Acoctii. Soon after that time more records and images of dahlias appeared but it took however until 1804 before the dahlia was introduced and dedicated to Andreas Dahl, a Swedish botanist and the author of a work on the Linnaean system published in 1784.

In 1789 Vicentes Cervantes, director of the Mexican Botanic Garden sent seeds to Abbé Cavanilles, director of the Royal Gardens at Madrid. 
To make a long story short, the ball is going to roll in Europe and seeds and tubers spread over various countries in Europe. In 1810 dahlias came to Holland and already in 1813 Mr. Arentz at Leiden won double flowers from seeds. From that time dahlias were raised and cultivated rapidly and came on the market in great variety. So the current dahlias are all cultivars of the different botanic species and are called Dahlia Variabilis, referring to the great colours and forms.Ik kocht dit jaar 4 nieuwe dahlia's met de volgende namen: 'Bacardi', 'Wizard of Oz', 'Labyrinth' en 'Orange Tangerine', volgens de Boschhoeve waar ik ze kocht een favoriete combinatie van Sarah Raven. Verder had ik er nog 17 overgehouden van vorige jaren. Ze doen het dit jaar beter dan ooit, niet alleen door de mooie zomer maar ook het feit dat ze dit jaar de ruimte hebben, speelt erg mee. Andere jaren, kweek ik ze eerst op in pot, en zet ze dan op kleur in mijn toch al overvolle borders, waar ze moeten vechten voor hun plek en dan niet echt tot z'n recht komen. Nu had ik een stukje braakliggende grond en groeien en bloeien ze tegen de klippen op.This year I bought 4 new dahlias with following names: 'Bacardi', 'Wizard of Oz', 'Labyrinth' and 'Orange Tangerine', according to the Boschhoeve where I bought them, this is a favorite combination of Sarah Raven.  Furthermore, I had the 17 ones which survived many winters, stored in the basement. This year they do better than ever before, not only by this hot summer but also the fact that they have enough space to grow plays a role. Other years I grew them first in pots and put them lateron in the crowded borders where they had to fight for their space and yet did not came to their right. This year I had a small piece of derelict land where the Dahlias grow and prosper against all odds.


Één van de ouwe getrouwe....... / One of the old faithful........
Dahlia 'Wizard of Oz'En ouêrwets bolronde dahlia's
Gloeien, mooi evenwijdig met de muur
Van 't boerenhuis, laag tjisp'ren om de schuur
Zwaluwen, over 't pad langs 't ijzergaas.

- een fragment uit gedicht van J.A. dèr Mouw (1863-1919) -Dahlia 'Orange Tangerine'Dahlia

Een dikke dahlia in Lisse 
kon echt wel een paar pondjes missen
ze begon al was 't een beetje duur
dus maar eens aan een sherrykuur
al met al hielp het niet veel
al kreeg ze wel een dunne steel
daar stond ze zwaaiend op te zwieren
om toch het resultaat te vieren
ze was zo waar als ik hier sta
de eerste dronken dahlia. 

                               -Gedichtje van Maatje Pol-
We zetten het huis vol dahlia's, tot in de vensterbank toe........
We put the house full of Dahlias, even in the windowsills......dinsdag 4 september 2018

HOOGTEPUNTEN VAN AUGUSTUS - HIGHLIGHTS OF AUGUST


- Tuin van Museum Voorlinde -

Tijd vliegt voorbij en het bloggen schiet er steeds meer bij in. Augustus was een zeer warme maand maar eindigde met normale temperaturen en ook wat regen, wat waren we daar blij mee. Eindelijk geen gesjouw met slangen meer.

Time flies and blogging is more and more on the back burner. August was a very hot month but finished with normal temperatures and some rain with which we were very glad. Finally no lugging hoses anymore.- Moles in the lawn: no highlight but a low.... -

De tuin stond deze maand niet alleen in het teken van de Dahlia's maar ook van de mollen. Wat maakten zij er een zootje van. Doordat ik het gras angstvallig nat hield om geen gazon van hooi te krijgen, kwamen alle mollen er naar toe. Tja wat is erger, een kaal en dor gazon door droogte of een groen gazon vol molshopen........ 's Avonds kwamen ze op een keer zelfs boven de grond om een potje te vechten of......was het dansen van plezier. Ik dacht dit is mijn kans, ik sla ze dood met m'n schop. En ja daar stond ik dan met m'n schop maar kon het niet over mijn hart verkrijgen om toe te slaan. Één verdween in de border en de ander dook in een holletje in het gras. Ik kon hem nog juist bij zijn staartje pakken, maar ach hij piepte en ik liet los.
De volgende dag heb ik een mollenvanger in de arm genomen, inmiddels heeft hij er drie gevangen.

The garden was not only dedicated to Dahlias but also to moles. What did they make a mess of it. Because I kept the grass wet to prevent a hayfield, the moles took their chance.  Ahh, what is worse, a bare and dry lawn by drought or a lush and green lawn full of molehills....... Once they came out of their holes in the evening to have a fight together or a pleasure dance, I don't know exactly what. The only thing I thought was this is my chance, I kill them with my shovel. And yes there I stood with shovel but did not dare to strike. One disappeared in the border and the other went into a hole in the grass. I could just grab him by the tail, but he squeaked an I let him go.
The following day I called a mole catcher, and in the meantime he caught three of them- Garden Museum Voorlinde - 

Op een zeer warme dag bezochten een tuinvriendin en ik de tuin van museum Voorlinde in Wassenaar, daarna gingen we lekker lang lunchen en kletsen bij restaurant de Knip aan het water in Voorschoten. 

On a very hot day a garden friend and I visited the garden of museum Voorlinde in Wassenaar, then we went for a long lunch and chat at the waterfront of restaurant 'de Knip' in Voorschoten.
- Singer Museum, Laren -

Met de tuinclub bezochten we de tentoonstelling Geschilderde Tuinen in het Singer Museum in Laren. Bij dit museum hebben ze sinds kort ook een beeldentuin, ontworpen door Piet Oudolf. Wij kwamen echter voor de tentoonstelling van impressionistische werken van Monet, Charley Toorop, Evert Pieters en vele andere bekende en onbekende schilders.- Singer Museum te Laren heeft nu ook een Piet Oudolf tuin - 

With our gardenclub we visited the  exhibition 'Painted Gardens' in Singer, Laren.  At this museum they recently also have a sculpture garden, designed by Piet Oudolf. However, we came for the exhibition of impressionist works by Monet, Charley Toorop, Evert Pieters and many other known and unknown painters.

- Anna de Weert (1867-1950) -
 Rozentuin bij haar zomerhuis Hof ter Neuve in het dorpje Afsnee aan de Leie, 1903 
- WillemSteelink jr. (1856-1928) -
Na de lunch, 1915 
- Cornelis Vreedenburgh (1880-1946) -
De tuin bij Huis Heideveld te Laren, 1921 

Na de rondleiding gingen we gezamenlijk nog heerlijk lunchen en daarna naar huis, met een extra rondje, want ik reed verkeerd.

After the tour we went together for a delicious lunch and then we went home with an extra round, because I took the wrong road.

De kleinzoons kwamen nogal eens langs gedurende de schoolvakantie.
De jongste die hier achter op de bagagedrager staat, kwam logeren, de oudste doet klusjes voor oma en dat doet hij met plezier. Ik had een 'bigbag''  schelpen besteld en die heeft hij allemaal achter langs het huis gekruid.  Ook heeft hij een aantal gote buxussen die de buxusmot niet hebben overleefd, verwijderd, een snertklus op een warme dag. Het enige leuke vond hij hieraan om met oma samen een paar keer naar het afvalstation te rijden, Audi A5 sportback volgeladen met buxussen, pfft wat een bende. 'Haha, al die vuilnismannen kijken naar ons, ja ik heb een stoere oma', zo redeneerde hij. En oma voelt zich vereerd om door haar kleinzoon van 14 stoer gevonden te worden want oma gamet in de Clash of Clans, volgens hem ben ik de oudste in Nederland die dat doet, oma rijdt in een grote sportieve auto en oma klooft en zaagt hout, niet met een kettingzaag dat is eng, maar een elektrische zaag. Ik hoop nog lang stoer gevonden te kunnen worden.


During schoolholidays the grandsons often came along.
Youngest standing on the back of the bicycle, came to stay, the eldest gandson does chores for grandma and he does so with pleasure. I ordered a big bag with shells which he scooped behind the house. He also removed 6 large buxuses, affected by the buxusmoth, a lousy job on a hot day. The only thing he liked about this were the rides to the waste disposal station together with me in my Audi A5 sportback loaded with boxtrees, what a mess. 'Lol, all the garbage men are looking at us, yes I have a cool grandma', he argued.  
And....well yes grandma feels honored to be found cool by grandson of 14 years old, for grandma gamet in the Clash of Clans, according to him I am the oldest of Holland doing this, lol, grandma drives a big sporty car and grandma splits and cut wood, not with a chainsaw that's scary but an electic saw. I hope to be found cool yet  for a long time.
En toen kwam de fokveedag, een dag vol nostalgie.

And then there was the cattle show, a day full of nostalgia..
Éen van de leukste dagen van de maand was het bezoek aan de fokveedag, samen met mijn nicht Janny, die ik na heel veel jaren weer heb teruggevonden. Vroeg in de morgen op naar de Zuid-Hollandse eilanden waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Na een kop koffie bij haar gingen we per fiets naar het fokveedag terrein. Ieder die deze blog al lang leest, weet dat bij mij bijna alles draait om de natuur, flora en fauna, vooral voor koeien heb ik een zwak.
Hier op deze dag kwam het jeugdsentiment weer boven drijven. Op deze vrij kleine regio show streden vroeger echter wel 200 koeien om de prijzen, nu ongeveer 80. De dag is nu meer een agrarisch evenement, met o.a. antieke tractoren, goente, fruit en bloemenstalletjes, country-muziek, trekpaardenkeuringen, rijpaard demonstraties, border collie demonstraties, zelfs behendigheid voor konijnen.


- Horse inspection - 

One of the nicest days of the month was the visit to the cattle show, accompanied by my cousin Janny, which I found back after many years. Early in the morning I drove to the South Holland islands, where I was born on a farm. After a nice cup of coffee at my cousin's home, we went by bike to the cattle show site. Everyone who has been reading this blog for a long time knows that almost all in my life is turning around nature, flora and fauna, and for cows I have a  special weakness.
Here on this day, the youth sentiment came up again. On this rather small region show, in the past however, 200 cows battled for prices, nowadays about 80.  The day is now more an agricultural event, with among others, antique tractors, vegetable, fruit and flower stalls, country-music, draft horses inspections, riding horse demonstations, sheepdog demonstations, even agility for rabbits....lol.Heb je wel eens gehoord van tapijt slepen?  Leuk al die kindertjes op een perzisch tapijt rondgesleept door 2 sterke paarden.


Did you ever hear of carpet towing? Fun all these children dragging around on a carpet by 2 power horses. Deze jonge pinken (éénjarigen) worden getoond door de jeugd.

These one-year-old cows are showed  by young daughters/sons.Zij wachten samen geduldig op hun beurt.

They are patiently waiting on their turn.En dit was de kampioen van de dag. 

The champion of the day.

Het mooiste van alles vind ik altijd de samenwerking tussen mens en dier. Er is naar zo'n dag toegewerkt, gepoetst, geoefend met het lopen, staan en weer gaan. Het is gewoon ontroerend hoe mens en dier met elkaar omgaan, ik houd hiervan. En dan de vreugde als je koe heeft gewonnen......

The best of all is the cooperation between humans and animals. There has been worked towards such a day, cleaned, polished, practiced with walking, standing and going again. It's simply touching how humans and animals can interact with each other, I love it. And then the joy when your cow has won.
- Culinesse - (grandson on the right, is drummer)

Ook werd het eet- en muziekfestival 'Culinesse' weer gehouden in Nesselande, niet ver van mijn woonplaats. Ben geen groot liefhebber van dit soort festivals maar als jongste kleinzoon weer mag optreden als aankomend talent met band 'No Idea', moet oma er natuurlijk wel bij zijn. Zij en wij gingen uit ons dak bij de Rolling Stones hit Painted Black. Goed gedaan jongens!
Wij (dochter en schoonzoon) bleven hierna de hele avond, deden ons tegoed aan lekkere hapjes en genoten van de Golden Earring, die hier o.a. ook optraden.
Het weer was wel wisselvallig, tussen de buien door fietste ik naar huis, onderweg nog snel een foto makend van het over het water verlichte Nesselande.
Ik was precies binnen, toen het begon te hagelen.There was also the eat- and music festival 'Culinesse' in Nesselande, not far from my place. Am not a big fan of festivals but when youngest grandson may act as future talent with band 'No Idea', grandma should be there. They and we went outof our roof at the Rolling Stones hit Painted Black. Well done boys!
We (daughter, son-in-law and I) stayed all evening, enjoyed the delicious food and the Golden Earring on stage.
The weather was very changeable, showers, sund and so on. Between the showers I cycled home, making a photo of the illuminated Nesselande across the water.
I was home right on time, before the hailstorm started.

Het toetje heb ik dit keer voor het laatst gehouden.  Ik hield een etentje voor 5 weduwe vriendinnen, waar ik geen foto's van heb gemaakt. Praten, koken, serveren en dan ook nog foto's maken? Dat gaat boven m'n pet, helaas.
Ze werden verwelkomd met een glaasje rozenbowl. Het recept en foto's komen wellicht een volgend jaar. Na het voorgerecht en hoofdgerecht, eindigden we met een dessert van wijngelei met rozenroom. De foto is echter van een vorig jaar en de rozenroom is hier nog niet aan toe gevoegd.
Het was een geweldige avond, daarom zet ik het bij mijn hoogtepunten. Heel veel kletsen van vrouwen onder elkaar. Een van mijn vriendinnen hield een show over haar moeder's naaldhakjes in een ver verleden, gedichten werden voorgedragen en een luimige voordracht van Piet Paaltjes.
Het was een avond met een 'gouden randje' zoals één van hen later opmerkte.

I kept the dessert for last this time. Five widows had a dinnerparty at my home but I did not make photos. Chatting, cooking, serving and also making pictures? That's too much for me, so sorry.
They were welcomed with a glass of rosebowl. The recipe and photos may come a next year.  After the starter and main course, we finished with a dessert of winejelly with rosecream. However, above photo is of a former year and the rosecream is not yet added.  It was a great evening, that's why I put it on my highlights. A lot of chatting among women. One of my friends held a fanciy presentation for instance about her mother's stiletto heels in a distant past. Poems were recited, among others of Piet Paaltjes, just for fun.
It was an evening with an golden edge, as one of them remarked lateron.


donderdag 16 augustus 2018

TUINRENOVATIES / GARDEN RENOVATIONS

Deze mooie, warme zomer schiet het bloggen er nogal eens bij in. Te mooi weer om binnen door te brengen en als ik dan eens binnen ben, heb ik gewoon geen tijd, geen energie, geen inspiratie of gewoon geen zin........

Maar kom we gaan het deze keer eens hebben over de veranderingen in de tuin. Aan het eind van de tuin stond een 30 m. lange, heel hoge haag van Leylandii coniferen en elzen. Achter de beplanting een breed asfalt pad naar de vaart waarvan een gedeelte van ons en een gedeelte van de buren. Dit pad stamt nog uit de tijd dat er een brug over de vaart lag naar de provinciale weg. De woning naast ons werd verkocht en het kadaster stelde de erfafscheiding vast. Hoi hoi, dit was mijn kans om van de vervelende coniferen af te komen, die al jaren niet meer werden geknipt. In mei was het zover,  gezamenlijk met de nieuwe buurman lieten we een stevig hek plaatsen met bij mij een extra uitgang. 
Het asfalt blijft, dus kan ik er nog achterheen lopen naar het pad langs de vaart naar de voordeur. De elzen en coniferen werden gerooid, zo kwam er veel ruimte vrij die ik weer vol kan planten, haha. Er zullen een aantal bomen en heesters komen, waaronder Rhododendrons. De beste planttijd hiervoor is de herfst en daar houd ik me aan, vooral met deze droge zomer.  

Vervolgens plantte ik er in mei al mijn dahlia's die ik in de borders toch al bijna niet kwijt kon en zaaisels uit de kas, zodat de grond toch bedekt is en het er nog een beetje leuk uitziet. - In mei met achterkant kippenhok / in May with the back of the henhouse -

Blogging is at a low level in this lovely warm summer. The weather is too beautiful to spend indoors and when I'm inside, I just have no time, no energy, no inspiration or I just don't want.....

But come on, this time we shall talk about the changes in the garden.  In the back of the garden was a 30 meters, very high hedge of Leylandii conifers and alder. Behind the trees an asphalt path to the canal which we shared with the neighbours. This path is from the time there was a bridge crossing the canal to the provincial road. Neighbour's house was sold and the Land Registry found the boundery. So glad, this was my chance to get rid of those annoying conifers, which were not cut for years. In May it was so far, my new neighbour and I ordered a sturdy fence. The asphalt is still there, so I can walk behind my garden to the path along the canal and my front door. Alders and conifers were grubbed, so I got an amazing space free for planting, lol. I will plant a number of trees and shrubs, among others Rhododendrons. I wait till autumn, the best planting time, and I stick to this especially with this dry summer.

Then I have put all my dahlias and the sown plants from the greenhouse on the open space, so it does not look  too bold.Ik borrel over van de ideeën voor het nieuwe stuk, maar moet me echt inhouden want ik hoor al bij de senioren en wil wel zo veel mogelijk zelf doen zo lang het gaat, dus op strategische plekken een boom, een enkele bladverliezende heester en voor het groen Rhododendrons, die doen het uitstekend op mijn zure grond.I have so many ideas for the new piece of land, but I really have to hold back. I'm already a senior feeling not elderly and want to do as much as possible by myself as long as I can. So I will plant trees at strategic spots, a few decidious shrubs and for the green Rhodos which do well on my acid soil.Begin juli, wel elke dag met slangen in de weer, de planten willen water, water en water. Gelukkig kan ik water uit de vaart pompen. En......inmiddels hebben we nu eindelijk mondjesmaat weer wat regen gekregen.The beginning of July, every day working with water hoses, the plants are craving for water, water and water. Fortunately I can pump water from the canal.  And.....in the meantime, at last we got some rain.


Ben blij met al mijn Lathyrussen en..........

Am glad with all my sweet peas and........Dahlias

De witte Cosmea's groeien als een gek, dat komt waarschijnlijk door de toegevoegde vracht goede tuingrond.The white Cosmeas are growing like crazy, probably urged by the added load of new garden soil.

De Cleome spinosa oftewel kattesnorren doen het ook geweldig, dat vult lekker op.The Cleome spinosa is doing great too, that fills up nicely.Gezicht vanaf het pad op de achterkant van de oude border. De planten doen het veel beter want krijgen meer licht, vooral de roos 'Eye Paint' doet het beter dan ooit.View from the path at the backside of the old border. Plants are reviving by more light, especially the rose 'Eye Paint' is doing better than ever.De kippen rommelen graag tussen de verdroogde bladeren.

The chickens like rummaging in dried leaves. Over de ijzeren boog groeit de Ipomoea 'Heavenly Blue', ik zie er helaas nog geen knoppen in.
Onder de boog bloeit de éénjarige Ammi majus. Het was de bedoeling dat ze samen zouden bloeien.Over the iron bow grows the Ipomoea 'Heavenly Blue',  hopefully buds soon will appear, until now nothing at all. Under the bow the annual Ammi majus. The intention was that they should bloom together at the same time.Met een gemengde bos dahlia's uit eigen tuin, eindig ik vandaag. Het is nog wat vroeg, maar ik wens jullie al vast een goed weekeinde.

I finish today with a bunch of mixed dahlias from own garden.  It is still a bit early, but I wish you already a fine weekend.