woensdag 25 maart 2015

DECORATIE IN WIT - DECORATION IN WHITEVandaag een regenachtige dag, een prima dag om verse bloemen binnen te halen.  Ik heb al een kan met kersenbloesem staan, waarvan de eerste bloemetjes zich hebben geopend.
Wat heerlijk toch dat zodra de eerste mooie voorjaarsdagen zich aan ons tonen, er direct volop bloemen te plukken zijn in de tuin.


Today a rainy day, an excellent day to get fresh flowers for the house.  There is already a jug with cherry blossoms, of which the first flowers are opening. 
What fun that once the first days of spring are showing, there are immediately plenty of flowers to pick from the garden. 


Ik plukte 4 mooie bloemen van de Camellia 'Jury's Yellow', een witte Camellia uit Nieuw Zeeland met een roomgeel centrum.  Het is nog niet zo eenvoudig om er mooie bloemen van te snijden omdat ze heel snel smetten en dan bruine randjes vertonen. Als ik dat geweten had, had ik deze soort nooit gekocht.

I 've cut 4 nice flowers of the Camellia 'Jury's Yellow', a white Camellia with a cream/yellow heart, originating from New Zealand.  It is not simple to cut good flowers of this Camellia because they quickly get brown edges. When I had known that before, I never should have bought this variety. 
Natuurlijk mochten de lenteklokjes (Leucojum vernum) niet ontbreken, er bloeien er nu heel veel. Ik bond een bosje bij elkaar met een lange klimoprank en legde ze in een oude witte schaal, gevuld met water.Of course the spring snowflakes (Leucojum vernum) could not be missed, there are blooming many of them in the garden now. I tied a bunch together with a long ivy vine and put them in an old white dish, filled with water.


De morellen takken komen van opschot van een zure kersen boom die lang geleden is omgezaagd.

The morello blossems are from suckers of a sour cherry tree which has gone already a long time ago.Dat is het voor vandaag :  een eenvoudige witte bloem decoratie.

That's it for today :   a simple white flower decoration.
zaterdag 21 maart 2015

KONIJNTJES - RABBITS


- Prunus cerasifera 'Nigra'-

De astronomische lente is begonnen, maar, zoals ik al ergens las,  met een valse start want het is guur en koud.
Vanmorgen zag ik ze weer, de twee konijnen die regelmatig onze tuin bezoeken en alle malse sprietjes oppeuzelen.  Even dacht ik dat ze weg waren, maar nee ze zijn er nog.  In de Welkoop winkel zag ik wel spul, genaamd 'Konijnenschrik', om ze uit de tuin te weren. Dit moet je dan langs de grens van je tuin spuiten of rond de lekkerste planten. De bedoeling is dat de konijnen er rap vandoor gaan.  Totdat het een keer flink geregend heeft, dan moet je weer opnieuw beginnen. Volgens mij onbegonnen werk. Het is best mogelijk dat ze een hol onder de composthoop o.i.d. hebben, dan houd ik ze hiermee zelfs in de tuin in plaats van dat ze het 'konijnenpad' kiezen.
Natuurlijk zijn er drastischer middelen om er van af te komen, maar dat staat me tegen, dus.......we zien het nog even aan, wellicht verandert de tuin in een konijnen- en rozentuin, want de rozen laten ze tot nu toe met rust.
Astronomical spring has begun, but, as I read somewhere, with a false start because it's bleak and cold. 
This morning I saw them again, the two rabbits who are visiting our garden regularly and nibble all juicy leaves. One moment I thought they were gone, but no they are still there.  In the farm shop I saw stuff, called 'rabbits scare', to keep them out of the garden.  You have to spray this along the border of your garden or around the tastiest plants and the bunnies will go off rapidly. Until it has been raining, then you have to start again.  I think this is a hopeless task. May be they have their burrow under the compost pile or something, that will keep them in the garden instead of running away.
Of course there are more drastic remedies to get rid of them, which I resent, so.....we shall see, may be the garden changes in a rabbit and rose garden, because so far they let the roses alone.

De collages maakte ik van foto's van konijntjes in de tuin vorig jaar.

The collages I made of pictures of bunnies in the garden last year.
Toen we nog klein waren, hadden mijn zusje en ik beiden een tamme konijn.  Wij verzorgden ze goed, gaven ze eten, totdat het winter werd. Toen waren ze plotseling verdwenen en kregen we, voor zover ik me nog herinner allebei fl. 5,00 voor onze spaarpot.  Wat waren wij kwaad en wat hebben wij gebruld, onze konijnen waren verkocht, voor de slacht natuurlijk.......groot verdriet.  Toen werden ons een paar geitjes beloofd en die hebben we het voorjaar daarop ook gekregen. Met die geiten hebben we jaren heel veel plezier gehad, ze vermeerderden zich tot vijf en toen, je raadt het al, de geiten werden verkocht. Het geld ging in de spaarpot en daarna kregen we schapen. Ook mijn dochters kregen konijnen toen ze 2 jaar werden, met 5 jaar geiten en later schapen, de dieren mochten echter blijven tot het einde van hun leven.

Mijn favoriete jurkje uit mijn jeugd was van bloemen en dieren stof, gesmokt en genaaid door mijn moeder.  Ik heb het nog steeds en sinds een paar jaar hangt het in de logeerkamer met een foto waar ik het jurkje droeg toen ik 4 jaar was.
Toen mijn oudste dochter 4 jaar was, dacht ik aan het jurkje, zij vond het ook mooi en ik deed het haar aan naar kleuterschool.  Het bleef bij één ochtend, toen ik haar ophaalde wilde ze het jurkje niet meer aan, haar vriendinnetjes vonden het net een nachtpon, haha.
When we were little, my sister and I both had a tame rabbit. We took care of them well, gave them food, until winter came.  All of a sudden they were gone, and as far as I remember we got 5 guilders for our money-box.  We were very angry, howling and crying for our rabbits, but they were sold for slaughter......great sorrow. Then our parents promised us goats and yes we got them in spring, these were even more fun, after a few years we had five of them and then they were sold, money in our money-box and father gave us some sheep.  Also our daughters had rabbits when they were two years old, by five years they got goats and later on sheep. However, our animals were allowed to stay until the end of their lives.

My favorite dress in that time was made of flower and animal cotton fabric, shirred and shewn by my mother.  I still have the little dress and since a few years it hangs in the spare room with an old photo where I'm wearing the dress as a 4 years old.
When my eldest daughter was 4, I thought of the dress, she liked it too and so she was wearing it one day to kindergarten. It was only for one morning, when I picked her up she did not want to wear it anymore, her friends said she was wearing a nightie, haha.

Ik eindig waarmee ik begonnen ben, met de bloeiende Prunus cerasifera 'Nigra' (kerspruim) die  nu op zijn mooist is.

I finish with which I started, a picture of the blossoming Prunus cerasifera 'Nigra' (cherry plum) which is most beautiful at the moment.zaterdag 14 maart 2015

SNEEUWKLOKJES, LENTEKLOKJES, ZOMERKLOKJES - FROM SNOWDROP TO SUMMER SNOWFLAKE.


- Leucojum vernum -


Er is al weer een week om. Het was heerlijk weer om in de tuin te werken en dan wil ik ook doorgaan, maar helaas het lijkt wel des te ouder ik word, des te meer onderbrekingen er op mijn weg komen. Is allemaal niet erg hoor, vaak ook leuk zelfs, maar als je een tuin hebt, dan heb je een tuin.
Uiteindelijk was ik alleen dinsdag en donderdag in de tuin te vinden, oude stengels afknippen, blad opruimen en vooral rozen snoeien, nee ik ben nog lang niet klaar.......
Ondertussen genoot ik van al het gene wat al bloeit, maar vandaag speelt het lenteklokje de hoofdrol.
Another week has gone.  Concerning the weather it was a great gardening week and then I want to go on and on, but unfortunately it seems the more older I get, the more interruptions come on my way. It does not really mind, often fun, but when you have a garden, you have a garden, if you understand what I mean.
In the end I was only on Tuesday and Thursday in the garden to cleanup and particularly pruning roses, no I am far from finished......
In the meantime I enjoyed all the early spring flowers, but today the spring snowflake plays the lead.

- Galanthus nivalis - 

Sneeuwklokjes, lenteklokjes, zomerklokjes, zo te zien zijn er dus verschillende witte klokjes, te beginnen met de sneeuwklokjes en al haar variëteiten. Zodra die ongeveer uitgebloeid zijn komen de lenteklokjes (Leucojum vernum) aan de beurt.
Het lenteklokje is een ware voorbode van de lente, na de bloei van het lenteklokje krijgen we in april namelijk de bloei van het zomerklokje (Leucojum aestivum).  Let op, hier worden we even op het verkeerde been gezet, het lenteklokje bloeit aan het einde van de winter en het zomerklokje bloeit in de lente.
Snowdrops, spring snowflakes, summer snowflakes, as you can see there are different snow whites, to start with the snowdrops and all her varieties.  As soon as they have finished the spring snowflakes (Leucojum vernum) are on turn.
The spring snowflake is a true harbinger of spring, after blooming of the spring snowflakes, the summer snowflakes (Leucojum aestivum) are in the starting blocks to show their flowers in April.
Attention, here we are put on the wrong track, the spring snowflake blooms late winter and the summer snowflake blooms in spring.
Het lenteklokje is een oud siergewas en moet als sinds 1420 als zodanig bekend zijn want het werd al genoemd in het Cruydeboeck van Dodonaeus. Van nature komt het lenteklokje voor in midden Europa en van daaruit is het verspreid. Het lenteklokje werd dikwijls aangeplant op buitenplaatsen in Friesland, Groningen en langs de Vecht. Hier verwilderde de plant en ging vervolgens als stinzenplant tot de Nederlandse flora behoren.  Ook zien we het lenteklokje soms in parken en tuinen, toch blijft het daar een vrij zeldzame verschijning.

Het lenteklokje is een bolgewas uit de narcisfamilie. Bloeiend lijkt het op een sneeuwklokje, maar het heeft veel bredere klokvormige bloemen die als lantaarntjes tussen de groene bladeren te voorschijn komen. Wanneer het lenteklokje de bloembladeren opent, zijn op de punten van elk bloemblaadje zachtgroene vlekken te zien.


The spring snowflake is an old ornamental flower and known as such since 1420, because it's mentioned in the old Cruydeboeck of Dodnaeus.  Naturally the spring snowflake is found in the middle of Europe and from there distributed over Europe.  It was often planted on estates in Friesland, Groningen and along the Vecht.  Here it became a wild plant belonging to the Dutch flora.  We also see the spring snowflake sometimes in parks and gardens, yet it remains a rather rare appearance. 

The spring snowflake is a bulbous plant from the daffodil family.  Blooming it looks like a snowdrop, but with much wider bell-shaped flowers emerging as lanterns among the green leaves.  When the spring snowflake opens the petals, you see at the point of each petal a pale green spot.Het lenteklokje, één van de vroegste lenteaankondigers bloeit nu! 
De lente komt eraan.

The spring snowflake, one of the first spring heralds is blooming now!
Spring is coming.- Leucojum aestivum -


En dit worden de volgende, de zomerklokjes die over een maand gaan bloeien.  Hiervan heb ik er heel veel en kan ik naar hartelust plukken, zoals je ziet op een foto van vorig jaar.

And this will be next, the summer snowflakes flowering in a month.  As you see on above picture of last year, I have many of them so that I can pick to my heart's content.